Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Nürnberg (Saksa) on esittänyt 9.11.2018 – Geld-für-Flug GmbH v. Ryanair DAC

(asia C-701/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Nürnberg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Geld-für-Flug GmbH

Vastaaja: Ryanair DAC

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ammattimaisesti lentoliikennettä harjoittavan toimijan yleisiin sopimusehtoihin sisältyvä lauseke, jota ei ole erikseen neuvoteltu ja jonka perusteella matkustajana olevan kuluttajan kanssa sähköisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan sen jäsenvaltion oikeutta, jossa lentoliikenteen harjoittajan keskushallinnon sijaintipaikka on, eikä tämä ole identtinen matkustajana olevan kuluttajan asuinpaikan oikeuden kanssa, on kohtuuton, koska kyseisessä lausekkeessa kuluttajaa johdetaan harhaan, sillä hänelle jätetään ilmoittamatta, että sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) 17.6.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/20082 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun muun lain valitseminen on vain rajoitetusti mahdollista ja ettei sovellettavaksi saada valita mitä tahansa lakia vaan ainoastaan Rooma I-asetuksen 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa mainitut lait?

____________

1 EYVL 1993, L 95, s. 29.

2 EUVL 2008, L 177, s. 6.