Language of document :

Az Amtsgericht Nürnberg (Németország) által 2018. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Geld-für-Flug GmbH kontra Ryanair DAC

(C-701/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Nürnberg

Az alapeljárás felei

Felperes: Geld-für-Flug GmbH

Alperes: Ryanair DAC

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy aszerint tisztességtelen a légi fuvarozó általános szerződési feltételeiben foglalt olyan kikötés, amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg, és amely szerint a fuvarozandó fogyasztóval elektronikusan megkötött szerződésre annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni, amelynek területén a légi fuvarozó székhelye van, és amely nem azonos a fuvarozandó fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogával, feltéve hogy e kikötés megtéveszti a fogyasztót azáltal, hogy nem utal arra, hogy a fogyasztó korlátozottan élhet a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”-rendelet)2 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti jogválasztás lehetőségével és nem bármely tetszőleges, hanem csak a „Róma I”-rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt országok jogát választhatja?

____________

1 HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.

2 HL 2008. L 177., 6. o.