Language of document :

2018 m. lapkričio 9 d. Amtsgericht Nürnberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Geld-für-Flug GmbH / Ryanair DAC

(Byla C-701/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Nürnberg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Geld-für-Flug GmbH

Atsakovė: Ryanair DAC

Prejudicinis klausimas

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ta komercinio oro vežėjo bendrųjų pardavimo sąlygų nuostata, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi ir kurioje numatyta, kad elektroniniu būdu su vežtinu vartotoju sudarytai sutarčiai taikoma tos valstybės narės teisė, kurioje oro vežėjas turi registruotą buveinę, ir ši teisė nėra tos valstybės, kurioje yra vežtino vartotojo gyvenamoji vieta, laikoma nesąžininga, jeigu ji klaidina vartotoją, nes neinformuoja, jog galimybė pasirinkti kitą teisę pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I)2 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą yra ribota ir leidžiama pasirinkti ne bet kurią, o tik reglamento „Roma I“ 5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą sutarčiai taikytiną teisę?

____________

1 OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.

2 OL L 177, 2008, p. 6.