Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. novembrī iesniedza Amtsgericht Nürnberg (Vācija) – Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(Lieta C-701/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Nürnberg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Geld-für-Flug GmbH

Atbildētāja: Ryanair DAC

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gaisa komercpārvadātāja vispārējos darījumu noteikumos iekļauts noteikums, kurš nav atsevišķi apspriests un atbilstoši kuram ar patērētāju, kas ir jāpārvadā, elektroniski noslēgtam līgumam ir jāpiemēro tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir gaisa pārvadātāja juridiskā adrese, un šie tiesību akti nav identiski ar tiesību aktiem pārvadājamā patērētāja pastāvīgajā mītnesvietā, ir negodīgs, ja tas maldina patērētāju, neinformējot viņu, ka izvēle par labu citas valsts tiesību aktiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 2 , 5. panta 2. punkta otro daļu ir iespējama tikai ierobežoti un izvēlēties drīkst nevis jebkādus, bet tikai Romas I regulas 5. panta 2. punkta otrajā daļā minētos tiesību aktus?

____________

1     OV 1993, L 95, 29. lpp.

2     OV 2008, L 177, 6. lpp.