Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg (Nemecko) 9. novembra 2018 – Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(vec C-701/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Nürnberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Geld-für-Flug GmbH

Žalovaná: Ryanair DAC

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 vykladať v tom zmysle, že podmienka obsiahnutá vo všeobecných podmienkach predaja komerčného leteckého dopravcu, ktorá nebola individuálne dohodnutá a podľa ktorej sa na zmluvu uzatvorenú elektronicky s cestujúcim ako spotrebiteľom má uplatniť právo členského štátu, v ktorom má letecký dopravca svoje sídlo, a to nie je identické s právom obvyklého pobytu cestujúceho, je nekalá, pokiaľ spotrebiteľa zavádza tým spôsobom, že nepoukazuje na to, že voľba iného práva podľa článku 5 ods. 2 druhého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)2 je možná len obmedzene a nemožno vybrať ľubovoľne akékoľvek právo, ale zvoliť sa smú len právne predpisy uvedené v článku 5 ods. 2 druhom pododseku nariadenia Rím I?

____________

1 Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.

2 Ú. v. EÚ L 177, 2008, s. 6.