Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 9 november 2018 – Geld-für-Flug GmbH mot Ryanair DAC

(Mål C-701/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Nürnberg

Parter i det nationella målet

Sökande: Geld-für-Flug GmbH

Svarande: Ryanair DAC

Tolkningsfråga

Ska artikel 3.1 rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal1 tolkas så, att en klausul i ett kommersiellt lufttrafikföretags allmänna avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling, och enligt vilken ett avtal som ingåtts med en konsument genom ett elektroniskt formulär ska regleras av lagen i den medlemsstat där lufttrafikföretaget har sitt säte vilken inte är identisk med lagen i det land där passageraren har sin vanliga vistelseort är oskälig i den mån den är vilseledande för konsumenten genom att denne får intrycket att, valet av en annan lag i enlighet med artikel 5.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)2 endast är begränsat tillgängligt och att konsumenten inte kan välja vilken lag som helst, utan endast de lagstiftningar som omnämns i artikel 5.2 andra stycket i Rom I-förordningen?

____________

1 EGT L 95, 1993, s. 29.

2 EUT L 177, 2008, s. 6.