Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 14.12.2018 – GAEC Jeanningros v. Institut National de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ja Ministre de l’Économie et des Finances

(asia C-785/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: GAEC Jeanningros

Vastaajat: Institut National de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ja Ministre de l’Économie et des Finances

Muu osapuoli: Comité interprofessionnel de gestion du Comté

Ennakkoratkaisukysymys

Onko maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/20121 53 artiklaa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, [suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen,] eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien siirtymäsääntöjen osalta 18.12.2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/201[4]2 6 artiklaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä 13.6.2014 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/20143 10 artiklaa yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa tulkittava siten, että siinä erityisessä tapauksessa, että Euroopan komissio on hyväksynyt jäsenvaltion kansallisten viranomaisten hakemuksen nimeä koskevan eritelmän muutoksesta ja tarkistetun alkuperänimityksen rekisteröinnistä, vaikka tätä hakemusta koskeva kanne on yhä vireillä kyseisen valtion kansallisissa tuomioistuimissa, kyseiset kansalliset tuomioistuimet voivat päättää, että asian käsittely niissä raukeaa, vai siten, että kun otetaan huomioon riidanalaisen toimen mahdollisen kumoamisen vaikutukset Euroopan komission suorittaman rekisteröinnin pätevyyteen, kansallisten tuomioistuinten on lausuttava tästä kansallisten viranomaisten toimen laillisuudesta?

____________

1 EUVL 2012, L 343, s. 1.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien siirtymäsääntöjen osalta 18.12.2013 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 664/2014 (EUVL 2014, L 179, s. 17).

3 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä 13.6.2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014 EUVL 2014, L 179, s. 36).