Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 13. november 2018 – Agencia Estatal de la Administración Tributaria mod SJ

(Sag C-705/18)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i hovedsagen

Appellant: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Indstævnt: SJ

Præjudicielt spørgsmål

Er en bestemmelse i en kollektiv overenskomst og en virksomhedspraksis – hvorefter ancienniteten for en deltidsansat med en »vertikal« arbejdstidstilrettelæggelse med henblik på aflønning og forfremmelse skal beregnes på årsbasis, idet der udelukkende tages hensyn til den tid, hvor der er blevet leveret ydelser – i strid med § 4, stk. 1 og 2, i den europæiske rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 1 og artikel 2, stk. 1, litra b), og 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) 2 ?

____________

1     Rådets direktiv 97/81/EF af 15.12.1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS (EFT 1998, L 14, s. 9).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5.7.2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT 2006, L 204, s. 23).