Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 13 november 2018 – Agencia Estatal de la Administración Tributaria mot SJ

(Mål C-705/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i det nationella målet

Klagande: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Motpart: SJ

Tolkningsfråga

Utgör bestämmelserna i klausul 4.1 och 4.2 i det europeiska ramavtalet om deltidsarbete – rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 19971 och artiklarna 2.1 b och 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning)2 hinder för en bestämmelse i ett kollektivavtal och en arbetsgivarpraxis, enligt vilka tjänstetiden för en deltidsanställd vars arbetstid är fördelad på ett sådant sätt att arbetstiden beräknas på årsbasis, i lönehänseende och med avseende på befordran, ska beräknas enbart med beaktande av den arbetade tiden?

____________

1 Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (EGT L 14, 1998, s. 9).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 2006, s. 23).