Language of document :

Жалба, подадена на 18 декември 2018 г. от Terna SpA срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 18 октомври 2018 г. по дело T-387/16, Terna/Комисия

(Дело C-812/18 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Terna SpA (представители: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Моли Съда на Европейския съюз:

да отмени и/ или да измени решението на Общия съд на Европейския съюз, пети състав, от 18 октомври 2018 г. по дело T-387/16 и вследствие на това да отмени решението на Европейската комисия, генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (Генерална дирекция „Енергетика“ — SRD.3 — финансов мениджмънт), реф. № ENER/SRD.3/JCM/cID(2016)2952913 от 23 май 2016 г., с което се потвърждава предишната мярка Move.srd.3.dir(2015)2669621 от 6 юли 2015 г., както и решението на Европейската комисия с реф. № SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 от 14 юни 2016 г., с което се предава дебитно известие № 3241608548 с разпореждане за плащане на 494.871,39 Eur в срок до 28 юли 2016 г., като отмени решението на Европейската комисия, генерална дирекция № Move.srd.3.dir(2015)2669621 от 6 юли 2015 г. в частта, в която се изключва възстановяването на направените от Terna разходи по проекти № 2009-E255/09- ENER/09-TEN-E-SI2.564583 и № 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, и се установява задължение за връщане на сумите, отпуснати във връзка с посочените проекти в размерите, посочени в приложената таблица към обжалваното решение;

при условията на евентуалност, да отмени решението на Европейската комисия № ENER/SRD.3/JCM/cID(2016)2952913 от 23 май 2016 г., заедно с решението на Европейската комисия Move.srd3.dir(2015)2669621 от 6 юли 2015 г., в частта, в която се отказва намаляване на възстановяването на разходите, направени от Terna във връзка с проектите № 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 и № 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91.403 с реализираната от CESI S .p.A.;

да осъди другата страна да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първото основание: неправилният характер на обжалваното съдебно решение, доколкото то изключва наличието на грешка при определяне на връзката между задачите и рамковите споразумения, подписани между Terna и CESI. Неправилно прилагане на член 14 и член 37 от Директива 2004/17/ЕО1 във връзка с подизпълнението на услугите, липса на разследване и отсъствие на мотиви в обжалвания акт, неправилно прилагане на член III.7, параграф 1, параграф 4 и параграф 6 от приложение III към Решение D/207630 от 2008 г. и неправилно прилагане на член III.3.7, параграф 1, параграф 4 и параграф 6 от приложение III към Решение D/7181 от 2010 г., изразяващо се в неправомерно намаляване на възстановяването по проектите поради твърдяно неправилно формално прилагане от страна на Terna на процедурите в областта на обществените поръчки. Липса на разследване и липса на мотиви.

Второто основание: неправилният характер на обжалваното съдебно решение, доколкото в него не се приема, че са налице техническите предпоставки, позволяващи възлагането на договори на определен оператор без предварително обявяване на обществена поръчка. Неправилно прилагане на член 40, параграф 3, буква в) Директива 2004/17/ЕО

Третото основание: неправилният характер на обжалваното съдебно решение, изведен от това, че то изключва нарушение на принципа на оправданите правни очаквания. Неправилно прилагане на Директива 2004/17/ЕО и нарушение на принципа на оправданите правни очаквания, породени у Terna, за това, че са отхвърлени по допустимост исканията за възстановяване по договорите, включени в рамковия договор, въпреки публикуването в ОВЕС на обявлението за възлагане и от незначителния размер на някои от сумите за целите на прилагането на европейските процедури.

Четвъртото основание: неправилният характер на обжалваното съдебно решение поради нарушение на принципа „на разумност“ и пропорционалност чрез решението на Комисията да отхвърли в цялост исканията за възстановяване вместо да пристъпи към пропорционално намаляване.

____________

1     Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ( ОВ 2004, L 134, стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр.3 и поправка в ОВ L 182 , 2008 г., стр.169)