Language of document :

Appel iværksat den 18. december 2018 af Terna SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 18. oktober 2018 i sag T-387/16, Terna mod Kommissionen

(Sag C-812/18 P)

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Terna SpA (ved avvocati F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria og F. Degni)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret, Femte Afdeling, den 18. oktober 2018, i sag T-387/16, ophæves og/eller omgøres, hvorved principalt Europa-Kommissionens afgørelse nr. ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 af 23. maj 2016, som blot bekræftede den tidligere vedtagne afgørelse Move.srd.3.dir(2015)2669621 af 6. juli 2015, samt Kommissionens afgørelse nr. SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 af 14. juni 2016, hvorved fremsendtes debitnota nr. 3241608548 med påbud om betaling af 494 871,39 EUR senest den 28. juli 2016, annulleres, og dermed annulleres Kommissionens afgørelse nr. Move.srd.3.dir(2015)2669621 af 6. juli 2015, for så vidt som den udelukker godtgørelse af de af Tema afholdte omkostninger vedrørende projekt nr. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 og nr. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403, og der pålægges en pligt til tilbagebetaling af de beløb, der er ydet i forbindelse med disse projekter i det omfang, som er angivet i tabellen vedlagt den anfægtede afgørelse.

Subsidiært annulleres Kommissionens afgørelse nr. ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 af 23. maj 2016 samt Kommissionens afgørelse nr. Move.srd.3. dir(2015)2669621 af 6. juli 2015, for så vidt som godtgørelsen af de af Tema afholdte omkostningerne vedrørende projekt nr. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 og nr. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 ikke er nedsat i et omfang, der svarer til den af CESI S.p.A. opnåede fortjeneste.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Det første anbringende: den appellerede dom er behæftet med en fejl, for så vidt som det heri blev forkastet, at der forelå en fejl i anskuelsen af forholdet mellem de opgaver og rammeaftaler, der var fastlagt mellem Terna og CESI. – urigtig anvendelse af artikel 14 og 37 i direktiv 2004/17/EF1 hvad angår underentreprise af tjenesteydelser. – manglende sagsoplysning og manglende begrundelse af den omtvistede afgørelse. – urigtig anvendelse af artikel III.7, stk. 1, 4 og 6, i bilag III til beslutning D/207630 af 2008 og urigtig anvendelse af artikel 111.3.7, stk. 1, 4 og 6, i bilag III til afgørelse D17181 af 2010 som følge af den uberettigede nedsættelse af godtgørelsen til projekterne på grund af konstateringen af Ternas ukorrekte formelle anvendelse af udbudsprocedurerne. – manglende sagsoplysning og begrundelsesmangel.

Det andet anbringende: den appellerede dom er behæftet med en fejl, for så vidt som det heri ikke blev anerkendt, at der forelå omstændigheder af teknisk art, som tillader tildeling af kontrakter til en bestemt erhvervsdrivende uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. – urigtig anvendelse af artikel 40, stk. 3, litra c), i direktiv 2004/17/EF.

Det tredje anbringende: den appellerede dom er behæftet med en fejl, for så vidt som det heri udelukkes, at der er sket en tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning. – urigtig anvendelse af direktiv 2004/17/EF og tilsidesættelse af den berettigede forventning, der var skabt for Terna, idet ansøgningerne om godtgørelse vedrørende kontrakter omfattet af rammeaftalen blev afslået , selv om meddelelsen om tildelingen af kontrakten var blevet offentliggjort i EU-Tidende, og som følge af, at visse beløb er for ubetydelige til at skulle undergives de europæiske procedurer.

Det fjerde anbringende: den appellerede dom er behæftet med en fejl som følge af en tilsidesættelse af rimelighedsprincippet og proportionalitetsprincippet på grund af beslutningen om at udelukke tilbagebetalingsansøgningerne fuldstændigt i stedet for at foretage en forholdsmæssig nedsættelse heraf.

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT 2004, L 134, s. 1).