Language of document :

Terna SpA 18. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 18. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-387/16: Terna versus komisjon

(kohtuasi C-812/18 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Terna SpA (esindajad: advokaadid F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu viienda koja 18. oktoobri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-387/16 ja/või muuta seda ning sellest tulenevalt esimese võimalusena tühistada Euroopa Komisjoni 23. mai 2016. aasta otsus viitenumbriga ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913, millega pelgalt kinnitati eelnevat 6. juuli 2015. aasta meedet, ja Euroopa Komisjoni 14. juuni 2016. aasta meede viitenumbriga SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388, millega edastatakse võlateade nr 3241608548, nõudes 494 871,39 euro tasumist 28. juuliks 2016, tühistades sellest tulenevalt Euroopa Komisjoni 6. juuli 2015. aasta otsuse viitenumbriga Move.srd.3.dir(2015)2669621 osas, milles välistatakse Terna poolt seoses projektidega nr 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 ja nr 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 kantud kulude hüvitamine, ja kohustada hüvitama seoses viidatud projektidega makstud summad vaidlustatud meetmele lisatud tabelis näidatud ulatuses;

teise võimalusena tühistada Euroopa Komisjoni 23. mai 2016. aasta otsus viitenumbriga ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 koos Euroopa Komisjoni 6. juuli 2015. aasta otsusega Move.srd.3 .dir(2015)2669621 osas, milles nendega piiratakse Terna poolt seoses projektidega nr 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 ja nr 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 kantud kulude hüvitamist nii, et hüvitatakse ainult CESI S.p.A. saadud kasum. Teha sobiv otsus kohtukulude jaotust puudutavas osas.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: vaidlustatud kohtuotsuse ekslikus osas, milles välistati vea olemasolu ülesannete ja Terna ning CESI vahel sõlmitud raamlepingu vaheliste suhete määratlemisel. Direktiivi 2004/17/EÜ1 teenuste allhankeid käsitlevate artiklite 14 aj 37 väär kohaldamine. Uurimata jätmine ja vaidlustatud meetme põhjendamatus. 2008. aasta otsuse D/207630 III lisa artikli III.7 lõigete 1, 4 ja 6 ja 2010. aasta otsuse D/7181 III lisa artikli III.3.7 lõigete 1, 4 ja 6 väär kohaldamine, mis tuleneb projektidega seoses hüvitatavate summade alusetust piiramisest põhjendusel, et Terna tegi hankemenetluste raames vormivigu. Uurimata jätmine ja põhjendamatus.

Teine väide: vaidlustatud kohtuotsuse ekslikkus osas, milles selles ei tunnistatud, et on olemas tehnilist laadi eeldused, mis võimaldavad sõlmida lepingud konkreetse ettevõtjaga hanketeadet eelnevalt avaldamata. Direktiivi 2004/17/EÜ artikli 40 lõike 3 punkti c väär kohaldamine.

Kolmas põhjus: vaidlustatud kohtuotsuse ekslikkus osas, milles sellega välistatakse õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumine. Direktiivi 2004/17/EÜ väär kohaldamine ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumine; Ternal tekkinud õiguspärast ootust rikuti sellega, et välistati selliste maksetaotluste vastuvõetavus, mis esitati seoses raamlepingu raames sõlmitud lepingutega, vaatamata sellele, et hanketeade oli avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja osad summadest olid Euroopa menetluse kohaldamiseks liiga väikesed.

Neljas põhjus: vaidlustatud kohtuotsuse ekslikkus, mis tuleneb mõistlikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtete rikkumist otsustega, millega välistatakse täies ulatuses maksetaotluste vastuvõetavus, selle asemel, et hüvitisi proportsionaalselt piirata.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT 2004, L 134, lk 1; ELT eriväljaanne 06/07, lk 19).