Language of document :

Valitus, jonka Terna SpA on tehnyt 18.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-387/16, Terna v. komissio, 18.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-812/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Terna SpA (edustajat: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria ja F. Degni, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen viidennen jaoston 18.10.2018 asiassa T-387/16 antama tuomio ja/tai muuttamaan sitä ja tämän seurauksena ensisijaisesti kumoamaan Euroopan komission 23.5.2016 antama päätös ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913, jolla vahvistettiin aikaisempi 6.7.2015 annettu päätös Move.srd.3.dir(2015)2669621, sekä Euroopan komission 14.6.2016 antama päätös SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388, jolla annettiin perintäilmoitus nro 3241608548 yhteensä 494 871,39 euron määrän maksamisesta 28.7.2016 mennessä, ja tämän kumoamisen seurauksena kumoamaan myös Euroopan komission 6.7.2015 antama päätös Move.srd.3.dir(2015)2669621 siltä osin kuin Ternalle hankkeista nro 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 ja nro 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 aiheutuneet kustannukset jätettiin korvaamatta ja asetettiin velvollisuus palauttaa mainittuihin hankkeisiin liittyvät aikaisemmat maksut riidanalaisessa päätöksessä olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti

toissijaisesti sitä vaaditaan kumoamaan 23.5.2016 annettu Euroopan komission päätös ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 sekä 6.7.2015 annettu Euroopan komission päätös Move.srd.3 .dir(2015)2669621 siltä osin kuin Ternalle hankkeista nro 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 ja nro 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 aiheutuneista kustannuksista maksettavaa korvausta alennettiin koskemaan pelkästään CESI S.p.A:n kustannukset, sekä joka tapauksessa velvoittamaan muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: valituksenalainen tuomio on virheellinen siltä osin kuin siinä todettiin, ettei tehtävien sekä Teman ja CESI:n puitejärjestelyjen välistä suhdetta ollut arvioitu virheellisesti – Direktiivin 2004/17/EY1 14 artiklan ja 37 artiklan virheellinen soveltaminen alihankintasopimusten alalla – Asian selvittäminen puutteellisesti ja riidanalaisen päätöksen perustelujen puutteellisuus – Vuonna 2008 tehdyn päätöksen D/207630 liitteessä III olevan III.7 artiklan 1, 4 ja 6 kohdan virheellinen soveltaminen ja vuonna 2010 tehdyn päätöksen D/7181 liitteessä III olevan III.3.7 artiklan 1, 4 ja 6 kohdan virheellinen soveltaminen hankkeiden yhteydessä maksettavan korvauksen aiheettoman vähentämisen, joka perustui siihen, että Ternan väitettiin soveltaneen hankintamenettelyä virheellisesti, seurauksena – Asian selvittäminen puutteellisesti ja perustelujen puutteellisuus.

Toinen valitusperuste: valituksenalainen tuomio on virheellinen siltä osin kuin siinä ei katsottu, että teknisluonteiset edellytykset sopimusten tekemiselle tietyn toimijan kanssa julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta eivät täyty – Direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen.

Kolmas valitusperuste: valituksenalainen tuomio on virheellinen siltä osin kuin siinä hylättiin väite luottamuksensuojan periaatteen loukkaamisesta – Direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen ja Ternan luottamuksensuojan loukkaaminen siitä syystä, että puitesopimukseen liittyviä sopimuksia koskevat korvaushakemukset hylättiin huolimatta tarjouskilpailuilmoituksen julkaisemisesta EUVL:ssä ja tiettyjen määrien merkityksettömyydestä unionin oikeuden mukaisten menettelyjen soveltamisen kannalta.

Neljäs valitusperuste: valituksenalainen tuomio on virheellinen kohtuullisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden loukkaamisen vuoksi siitä syystä, että korvaushakemukset hylättiin kokonaan sen sijaan, että määriä olisi vain alennettu.

____________

1 Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY (EUVL 2004, L 134, s. 1).