Language of document :

Žalba koju je 18. prosinca 2018. podnio Terna SpA protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 18. listopada 2018. u predmetu T-387/16, Terna protiv Komisije

(predmet C-812/18 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Terna SpA (zastupnici: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine i/ili preinači presudu Općeg suda Europske unije, peto vijeće od 18. listopada 2018., donesenu u predmetu T-387/16 i, slijedom toga, kao glavno, poništi odluku Europske komisije pod brojem ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 od 23. svibnja 2016., kojom se samo potvrđuje prethodni akt Move.srd.3.dir(2015)2669621 od 6. srpnja 2015., i akt Europske komisije pod brojem SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 od 14. lipnja 2016., kojim se dostavlja obavijest o terećenju br. 3241608548, u kojoj se nalaže plaćanje 494.871,39 eura do 28. srpnja 2016., i slijedom toga poništi odluku Europske komisije pod brojem Move.srd.3.dir(2015)2669621 od 6. srpnja 2015., u dijelovima kojima se isključuje naknada troškova koje je Terna imala u vezi s projektima br. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 i br. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403, te se utvrđuje obveza naknade iznosa priznatih u vezi s navedenih projektima u mjeri navedenoj u tablici priloženoj pobijanom aktu;

podredno, poništi odluku Europske komisije pod brojem ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 od 23. svibnja 2016., zajedno s odlukom Europske komisije pod brojem Move.srd.3 .dir(2015)2669621 od 6. srpnja 2015., u dijelu u kojem naknada troškova koje je Terna imala u vezi s projektima br. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 i br. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 nije smanjen samo za iznos koji odgovara dobiti koju je imao CESI S.p.A. Posljedično, da donese odluku o troškovima.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: pobijana presuda pogrešna je u mjeri u kojoj je njome isključeno postojanje pogreške u određivanju odnosa između zadaća i okvirnih sporazuma koje su sklopili Terna i CESI. - Pogrešna primjena članka 14. i članka 37. Direktive 2004/17/EZ1 u području podugovaranja usluga. – Neprovođenje istrage i nepostojanje obrazloženja pobijanog akta. - Pogrešna primjena članka III.7 stavaka 1. 4. i 6. Priloga III. Odluci D/207630 iz 2008. i pogrešna primjena članka III.3.7 stavaka 1. 4. i 6. Priloga III. Odluci D/7181 iz 2010., kao posljedica neopravdanog sniženja naknade u vezi projekata jer se smatralo da Terna nije pravilno primijenila formalne zahtjeve u postupaku nabave. –Neprovođenje istrage i nepostojanje obrazloženja.

Drugi žalbeni razlog: pobijana presuda pogrešna je u mjeri u kojoj njome nije priznato postojanje tehničkih pretpostavki na temelju kojih je moguća dodjela ugovora određenom subjektu bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju. – Pogrešna primjena članka 40. stavka 3. točke (c) Direktive 2004/17/EZ.

Treći žalbeni razlog: pobijana presuda pogrešna je u mjeri u kojoj je njome isključena povreda načela legitimnih očekivanja. – Pogrešna primjena Direktive 2004/17/EZ i povreda načela legitimnih očekivanja u odnosu na Ternu jer je isključena dopuštenost zahtjeva za naknadu koji se odnose na ugovore uključene u okvirni sporazum unatoč objavi obavijesti o dodjeli u Službenom listu Europske unije i nevažnosti određenih iznosa radi primjene postupaka Europske unije.

Četvrti žalbeni razlog: pobijana presuda pogrešna je zbog povrede načela razumnosti i proporcionalnosti jer je njome odlučeno u cijelosti isključiti zahtjeve za naknada umjesto proporcionalno ih smanjiti.

____________

1 Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31 ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL 2004., L 134, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku poglavlje 6., svezak1., str. 43.)