Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-387/16. sz., Terna kontra Bizottság ügyben 2018. október 18-án hozott ítélete ellen a Terna SpA által 2018. december 18-án benyújtott fellebbezés

(C-812/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Terna SpA (képviselők:) F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül és/vagy változtassa meg az Európai Unió Törvényszékének (ötödik tanács) a T-387/16. sz. ügyben 2018. október 18-án hozott ítéletét, és ennek következtében – elsődlegesen – semmisítse meg az Európai Bizottság – Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának (Energiaügyi főigazgatóság – SRD.3 – Financial management) a 2015. július 6-i Move.srd.3.dir(2015)2669621 számú korábbi intézkedés puszta megerősítését képező, 2016. május 23-i ENER/SRD.3/JCM/cID(2016)2952913 referenciaszámú határozatát, valamint az Európai Bizottság – Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának (Energiaügyi főigazgatóság – SRD.3 – Financial management) 2016. június 14-i SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 referenciaszámú intézkedését, amellyel közölte a 494.871,39 euró 2016. július 28-ig való megfizetését elrendelő 3241608548. sz. Debit Note-ot, ekként pedig megsemmisítette az Európai Bizottság – Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának (Energiaügyi főigazgatóság – SRD.3 – Financial management) 2015. július 6-i Move.srd3.dir(2015)2669621 határozatát abban a részében, amelyben kizárja a 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-564583. sz. és a 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91403. sz. projektekkel összefüggésben a Terna részéről felmerült költségek megtérítését, és előírja az említett projektekkel kapcsolatban elismert összegek visszafizetésére irányuló kötelezettséget a megtámadott intézkedés mellékletét képező táblázatban meghatározott mértékben;

másodlagosan, semmisítse meg az Európai Bizottság – Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának 2016. május 23-i ENER/SRD.3/JCM/cID (2016)2952913 referenciaszámú határozatát, az Európai Bizottság – Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának 2015. július 6-i Move.srd3.dir(2015)2669621 referenciaszámú határozatával egyidejűleg, abban a részében, amelyben nem írja elő a Terna részéről si è ridotto il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583. sz. és a 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91.403. sz. projektekkel összefüggésben a Terna részéről felmerült költségek visszatérítésének levonását a CESI S.p.A. által elért nyereséggel arányos mértékben. Döntsön az eljárásból következő költségek vonatkozásában.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a megtámadott ítélet téved abban a részében, amelyben kizárta, hogy hiba állna fenn a Terna és a CESI közötti keretmegállapodások és megbízások közötti viszony keretében. – A 2004/17/EK irányelv1 14. és 37. cikkének téves alkalmazása a szolgáltatások alvállalkozásba adásának területén. – Hiba a vizsgálatban és a megtámadott intézkedés indokolásának hiánya. – A 2008. évi D/207630 határozat III. melléklete III.7. cikke (1), (4) és (6) bekezdésének téves alkalmazása, valamint a 2010. évi D/7181 határozat III. melléklete III.3.7. cikke (1), (4) és (6) bekezdésének téves alkalmazása, amely a projektek visszatérítése jogalap nélküli csökkentésének következménye azon indok miatt, hogy a Terna részéről nem történt meg a közbeszerzési eljárások megfelelő alakszerű alkalmazása. – Hibás vizsgálat és hiányos indokolás.

Második jogalap: a megtámadott ítélet hibás abban a részében, amelyben nem ismerte el, hogy fennállnak olyan műszaki természetű feltételek, amelyek lehetővé teszik a szerződéseknek egy meghatározott gazdasági szereplő számára történő odaítélését pályázati felhívás közzététele nélkül. – A 2004/17/EK irányelv 40. cikke (3) bekezdése c) pontjának téves alkalmazása

Harmadik jogalap: a megtámadott ítélet hibás abban a részében, amelyben kizárja a bizalomvédelem elvének megsértését. – A 2004/17/EK irányelv téves alkalmazása, valamint a Ternában keltett jogos bizalom védelme elvének megsértése azáltal, hogy kizárásra kerülte a keretmegállapodásban foglalt szerződésekre vonatkozó, visszatérítés iránti kérelmek elfogadhatósága annak ellenére, hogy a HL-ben közzétételre került az odaítélésről szóló értesítés, valamint egyes összegek irrelevanciája az európai eljárások hatályának tekintetében.

Negyedik jogalap: a megtámadott ítélet hibás, mivel sérti az észszerűség és az arányosság elvét azon döntés miatt, hogy teljes egészében kizárja a visszatérítéseket egy arányos csökkentés alkalmazása helyett.

____________

1 A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 134., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 19. o.)