Language of document :

2018 m. gruodžio 18 d. Terna SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-387/16 Terna / Komisija

(Byla C-812/18 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Terna SpA, atstovaujama advokatų F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Reikalavimai

Teisingumo Teismo prašoma panaikinti ir (arba) pakeisti 2018 m. spalio 18 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimą byloje T-387/16, ir, dėl to, pirmiausia panaikinti 2016 m. gegužės 23 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. ENER / SRD.3/JCM / clD (2016)2952913, kuriuo patvirtinama ankstesnė 2015 m. liepos 6 d. Europos Komisijos priemonė Nr. Move.srd.3.dir(2015)2669621, kartu su 2016 m. birželio 14 d. Komisijos priemone Nr. SRD.3/JCM / cl / D(2016)4477388, kuria perduota debeto aviza Nr. 3241608548 su nurodymu sumokėti 494 871,39 euro iki 2016 m. liepos 28 d., dėl to panaikinant 2015 m. liepos 6 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. Move.srd.3.dir(2015)2669621 tiek, kiek juo atsisakoma atlyginti išlaidas, kurias Terna patyrė vykstant projektams Nr. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 ir Nr. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403, ir numatyti pareigą atlyginti minėtiems projektams skirtas sumas, lygias sumoms, nurodytoms prie ginčijamo sprendimo pridėtoje lentelėje;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti 2016 m. gegužės 23 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. ENER / SRD.3/JCM / clD (2016)2952913, kartu su 2015 m. liepos 6 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. Move.srd.3.dir(2015)2669621 tiek, kiek juo išlaidos, kurias Terna patyrė vykstant projektams Nr. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 ir Nr. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403, nesumažinamos proporcingai CESI S.p.A. gautai naudai. Bet kuriuo atveju, priimti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamas sprendimas yra klaidingas, nes nepaneigė neteisingo aptariamų užduočių ir preliminariųjų susitarimų, sudarytų tarp Terna ir CESI, santykio nustatymo. – Klaidingas Direktyvos 2004/17/EB1 14 ir 37 straipsnių taikymas paslaugų subrangos srityje. – Tyrimo trūkumas ir nepakankami skundžiamo sprendimo motyvai. – Klaidingas 2008 m. sprendimo D/207630 III priedo III.7 straipsnio 1 dalies, 4 dalies ir 6 dalies ir 2010 m. sprendimo D/7181 III priedo III.3.7 straipsnio 1 dalies, 4 dalies ir 6 dalies taikymas dėl netinkamo su projektais susijusio kompensavimo sumažinimo, nes Terna tariamai neįvykdė formalių reikalavimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūra. – Tyrimo trūkumas ir nepakankami motyvai.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamas sprendimas yra klaidingas, nes teismas nepripažino techninio pobūdžio priežasčių, pagrindžiančių sutarties su konkrečiu ūkio subjektu sudarymą be išankstinio skelbimo apie pirkimą. – Klaidingas Direktyvos 2004/17/EB 40 straipsnio 3 dalies c punkto taikymas.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamas sprendimas yra klaidingas, nes teismas nepripažino teisėtų lūkesčių principo pažeidimo. – Klaidingas Direktyvos 2004/17/EB taikymas ir teisėtų lūkesčių principo Terna atžvilgiu pažeidimas, nes prašymai kompensuoti, susiję su sutartimis, sudarytomis remiantis preliminariuoju susitarimu, buvo pripažinti nepriimtinais, nepaisant to, kad Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje buvo paskelbta apie sutarties sudarymą, o tam tikros sumos buvo nereikšmingos dalyvaujant Europos procedūrose.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamas sprendimas yra klaidingas dėl pagrįstumo ir proporcingumo principo pažeidimo, nes buvo nuspręsta visiškai atmesti prašymus kompensuoti, o ne juos proporcingai sumažinti.

____________

1 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL l 134, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 19).