Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 18. decembrī Terna SpA iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 18. oktobra spriedumu lietā T-387/16 Terna/Komisija

(Lieta C-812/18 P)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Terna SpA (pārstāvji: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

atcelt un/vai grozīt Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 18. oktobra spriedumu lietā T-387/16 un līdz ar to galvenokārt atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 23. maija lēmumu ar atsauces numuru ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913, ar kuru apstiprināts agrākais 2015. gada 6. jūlija lēmums ar atsauces numuru Move.srd.3.dir(2015)2669621, kā arī Eiropas Komisijas 2016. gada 14. jūnija lēmumu ar atsauces numuru SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388, ar kuru tiek nosūtīts paziņojums par parādu Nr. 3241608548, kurā prasīts līdz 2016. gada 28. jūlijam samaksāt 494.871,39 EUR, atceļot Eiropas Komisijas 2015. gada 6. jūlija lēmumu ar atsauces numuru Move.srd.3.dir(2015)2669621, ciktāl ar to no atmaksas tiek izslēgti Terna izdevumi saistībā ar projektiem Nr. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-ES 12.564583 un Nr. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 un noteikts pienākums atmaksāt saistībā ar iepriekš minētajiem projektiem atzītās summas, ciktāl tas norādīts apstrīdētā lēmuma pielikumā pievienotajā tabulā;

pakārtoti – atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 23. maija lēmumu ar atsauces numuru ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 līdz ar Eiropas Komisijas 2015. gada 6. jūlija lēmumu ar atsauces numuru Move.srd.3.dir(2015)2669621, ciktāl ar tiem Terna izdevumu saistībā ar projektiem Nr. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 un Nr. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 atmaksas samazinājums nav veikts atbilstoši CESI S.p.A. gūtajai peļņai; piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētais spriedums ir kļūdains, ciktāl tajā tiek izslēgts, ka būtu pieļauta kļūda, definējot attiecības starp Terna un CESI uzdevumiem un noslēgtajiem pamatnolīgumiem. Esot nepareizi piemēroti Direktīvas 2004/17/EK 1 14. un 37. pants par pakalpojumu sniegšanu, slēdzot apakšuzņēmuma līgumu. Neesot veikta izmeklēšana, un neesot norādīts apstrīdētā lēmuma pamatojums. 2008. gada Lēmuma D/207630 III pielikuma III.7. panta 1., 4. un 6. punkts esot piemēroti nepareizi, un 2010. gada Lēmuma D/7181 III pielikuma III.3.7. panta 1., 4. un 6. punkts esot piemēroti nepareizi, kas ir sekas tam, ka nepamatoti tika samazinātas projektu ietvaros atmaksājamās summas, jo tika uzskatīts, ka Terna neesot pareizi ievērojusi publiskā iepirkuma procedūras formas prasības. Neesot veikta izmeklēšana, un neesot norādīts pamatojums.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētais spriedums esot kļūdains, ciktāl tajā nav atzīts, ka pastāv tehniski priekšnosacījumi, kas ļauj piešķirt līguma slēgšanas tiesības konkrētam uzņēmējam, iepriekš nepublicējot paziņojumu par iepirkumu. Direktīvas 2004/17/EK 40. panta 3. punkta c) apakšpunkts esot piemērots nepareizi.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētais spriedums ir kļūdains, ciktāl tajā tiek izslēgts, ka būtu pārkāpts tiesiskās paļāvības aizsardzības princips. Direktīva 2004/17/EK esot piemērota nepareizi, un esot pārkāpts Terna tiesiskās paļāvības aizsardzības princips, jo izslēgta pieprasījumu par atmaksāšanu saistībā ar pamatnolīgumā iekļautajiem līgumiem pieņemamība, neraugoties uz to, ka paziņojums par konkursu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un to, ka Savienības tiesībās paredzēto procedūru piemērošanas mērķiem dažas no attiecīgajām summām ir nebūtiskas.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētais spriedums esot kļūdains, jo tajā ir pārkāpti saprātīguma un samērīguma principi tāpēc, ka atmaksāšanas pieprasījumi tiek izslēgti pilnībā, nevis tie proporcionāli samazināti.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (OV 2004, L 134, 1. lpp.).