Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 18 października 2018 r. w sprawie T-387/16, Terna/Komisja, wniesione w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Terna SpA

(Sprawa C-812/18 P)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Terna SpA (przedstawiciele: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Żądanie uchylenia lub zmiany przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku Sądu Unii Europejskiej, piąta izba, z dnia 18 października 2018 r. w sprawie T-387/16 i w konsekwencji, tytułem żądania głównego, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej nr ref. ENER/SRD.3/JCM/cID (2016)2952913 z dnia 23 maja 2016 r. potwierdzającej jedynie wcześniejszą decyzję Move.srd.3.dir(2015)2669621 oraz decyzji Komisji Europejskiej nr ref. SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 z dnia 14 czerwca 2016 r., w której przekazuje się notę debetową nr 3241608548 nakazującą zapłatę 494 871,39 EUR do dnia 28 lipca 2016 r. i uchyla wskutek tego decyzję Komisji Europejskiej nr ref. Move.srd3.dir(2015)2669621 z dnia 6 lipca 2015 r. w części, w której wykluczony zostaje zwrot kosztów poniesionych przez Ternę w związku z projektami nr 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-564583 i nr 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91403 i nałożony obowiązek zwrotu kwot przyznanych w związku ze wspomnianymi projektami w zakresie wskazanym w tabeli załączonej do zaskarżonej decyzji;

tytułem żądania ewentualnego – stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej nr ref. ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 z dnia 23 maja 2016 r. wraz z decyzją Komisji Europejskiej nr ref. Move.srd.3.dir(2015)2669621 z dnia 6 lipca 2015 r. w części, w której nie zmniejsza ona zwrotu kosztów poniesionych przez Ternę w związku z projektami nr 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 i nr 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 w zakresie odpowiadającym tylko zyskom osiągniętym przez CESI S.p.A; ze wszystkimi późniejszymi postanowieniami w sprawie kosztów.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy dotyczący błędnego charakteru zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim wykluczono w nim błędną ocenę klasyfikacji stosunku między zadaniami a umowami ramowymi zawartymi między Terną i CESI. - Błędne zastosowanie art. 14 i 37 dyrektywy 2004/17/WCE1 w zakresie podwykonawstwa świadczonych usług. - Nieprzeprowadzenie dochodzenia i brak uzasadnienia zaskarżonego środka. - Błędne zastosowanie art. III.7 ust. 1, 4 i 6 załącznika III do decyzji D/207630 z 2008 r. i błędne zastosowanie art. III.3.7 ust. 1, 4 i 6 załącznika III do decyzji D/7181 z 2010 r., wynikające z nienależnego obniżenia zwrotu kosztów projektów z powodu rzekomego niestosowania przez Ternę procedur przetargowych w sposób formalny. - Brak przeprowadzenia dochodzenia i uzasadnienia.

Zarzut drugi dotyczący błędnego charakteru zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim nie uznano w nim, że spełnione zostały wymogi techniczne uzasadniające przyznanie zamówienia określonemu wykonawcy bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu. - Błędne zastosowanie art. 40 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2004/17/WE.

Zarzut trzeci dotyczący błędnego charakteru zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim wyklucza naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań. - Błędne zastosowanie dyrektywy 2004/17/WE i naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań wzbudzonych u Terny poprzez wykluczenie dopuszczalności roszczeń o zwrot kosztów związanych z zamówieniami objętymi umową ramową pomimo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz braku znaczenia niektórych kwot dla celów objęcia procedurami europejskimi.

Zarzut czwarty dotyczący błędnego charakteru zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim narusza zasady racjonalności i proporcjonalności w odniesieniu do konsekwencji decyzji w postaci wyłączenia w całości wniosków o zwrot kosztów zamiast ich proporcjonalnego obniżenia.

____________

1     Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. 2004, L 134, s. 1).