Language of document :

Recurs introdus la 18 decembrie 2018 de Terna SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 18 octombrie 2018 în cauza T-387/16, Terna/Comisia

(Cauza C-812/18 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Terna SpA (reprezentanți: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea și/sau modificarea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene, Camera a cincea, din 18 octombrie 2018, pronunțată în cauza T-387/16 și, în consecință, cu titlu principal anularea Deciziei Comisiei Europene cu referința ENER/SRD.3/JMC/clD (2016)2952913 din 23 mai 2016, care confirmă Decizia anterioară Move.srd.3.dir(2015)2669621 din 6 iulie 2015, precum și a Deciziei Comisiei Europene cu referința SRD.3/JMC/cl/D(2016)4477388 din 14 iunie 2016 care transmite nota de debit nr. 3241608548 prin care s-a dispus plata a 494 871,39 euro înainte de 28 iulie 2016, de anulare a Deciziei Comisiei Europene Move.sdr.3.dit(2015)2669621 din 6 iulie 2015, în măsura în care prin aceasta a fost exclusă rambursarea cheltuielilor efectuate de Terna în cadrul proiectelor nr. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564563 și nr. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 și s-a definit obligația de restituire a sumelor recunoscute în raport cu proiectele menționate mai sus în măsura indicată în tabelul anexat la decizia atacată;

cu titlu subsidiar, anularea Deciziei Comisiei Europene nr. ENER/SRD.3/JMC/clD (2016)2952913 din 23 mai 2016, împreună cu Decizia Comisiei Europene Move.srd.3.dir(2015)2669621 din 6 iulie 2015, în măsura în care rambursarea cheltuielilor efectuate de Terna în cadrul proiectelor nr. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 și nr. 2007 E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 nu a fost redusă numai în proporție cu beneficiile realizate de CESI S.p.A. Obligarea celeilalte părți din procedură la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: caracterul eronat al hotărârii atacate în măsura în care prin aceasta s-a exclus existența unei erori în definirea raportului dintre sarcinile și acordurile-cadru încheiate între Terna și CESI. Aplicarea eronată a articolelor 14 și 37 din Directiva 2004/17/CE1 în materia contractelor de achiziții publice de servicii. Lipsa cercetării și lipsa motivării actului atacat – aplicarea eronată a articolului III.3.7 alineatele (1), (4) și (6) din anexa III la Decizia D/207630 din 2008 și aplicarea incorectă a articolului 111.3.7 alineatele (1), (4) și (6) din anexa III la Decizia D7181 din 2010, consecutive reducerii nejustificate a rambursării proiectelor pentru pretinsa neaplicare formală corectă a procedurilor de achiziții publice din partea Terna. – Lipsa cercetării și lipsa motivării.

Al doilea motiv: caracterul eronat al hotărârii atacate în măsura în care prin aceasta nu s-a recunoscut existența condițiilor de natură tehnică care să permită atribuirea unor contracte unui anumit operator fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. – Aplicarea incorectă a articolului 40 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2004/17/CE.

Al treilea motiv: caracterul eronat al hotărârii atacate în măsura în care prin aceasta se exclude încălcarea principiului protecției încrederii legitime. – Aplicarea incorectă a Directivei 2004/17/CE și încălcarea principiului protecției încrederii legitime de care beneficia Terna ca urmare a excluderii inadmisibilității cererii de rambursare privind contracte care intră sub incidența acordului-cadru în pofida publicării în JOUE a avizului de atribuire și lipsa de pertinență a anumitor sume în vederea aplicării procedurilor europene.

Al patrulea motiv: caracterul eronat al hotărârii atacate pentru încălcarea principiilor caracterului rezonabil și proporționalității din cauza deciziei de a exclude integral cererile de rambursare în loc de a efectua o reducere proporțională.

____________

1     Directiva 2004/17/CΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO 2004, L 134, p. 1, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 3).