Language of document :

Pritožba, ki jo je Terna SpA vložila 18. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 18. oktobra 2018 v zadevi T-387/16, Terna/Komisija

(Zadeva C-812/18 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Terna SpA (zastopniki: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, avvocati)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Sodišče naj razveljavi in/ali spremeni sodbo Splošnega sodišča Evropske unije, peti senat, z dne 18. oktobra 2018, izdano v zadevi T-387/16, in, posledično, primarno, za ničen razglasi sklep Evropske komisije ref. št. ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 z dne 23. maja 2016, o potrditvi predhodnega ukrepa Move.srd.3.dir(2015)2669621 z dne 6. julija 2015, kot tudi ukrep Evropske komisije, ref. št. SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 z dne 14. junija 2016, s katerim se posreduje Debit Note št. 3241608548, s katerim se naloži plačilo 494.871,39 EUR v roku do 28. julija 2016, z učinkom razglasitve ničnosti sklepa Evropske komisije, ref. št. Move.srd3.dir(2015)2669621 z dne 6. julija 2015, v delih, v katerih so izključena nadomestila stroškov, ki jih je imela družba Terna v zvezi s projektoma št. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-564583 in št. 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91403, in se vzpostavi obveznost nadomestila priznanega uvoza v zvezi z omenjenimi projekti, v obsegu, navedenem v tabeli, priloženi k izpodbijanemu ukrepu;

podredno, za ničen naj razglasi sklep Evropske komisije ref. št. ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 z dne 23. maja 2016 v povezavi s sklepom Evropske komisije , ref. št. Move.srd3.dir(2015)2669621 z dne 6. julija 2015, v delih, v katerih ni bilo zmanjšano nadomestilo stroškov, ki jih je imela družba Terna v zvezi s projektoma št. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 in št. 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91.403 v obsegu, ki ustreza samo dobičkom, ki jih je ustvarila družba CESI S.p.A. Posledično naj odloči tudi o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: napačnost izpodbijane sodbe v delu v katerem je z njo izključen obstoj napake pri opredelitvi razmerja med nalogami in okvirnimi sporazumi, ki sta jih sklenili Terna in CESI. – Napačna uporaba člena 14 in člena 37 Direktive 2004/17/ES1 na področju oddaje naročil storitev. – Neobstoj preiskave in pomanjkljiva obrazložitev izpodbijanega akta. – Napačna uporaba člena III.7(1), (4) in (6) Priloge III k odločbi D/207630 iz leta 2008 in napačna uporaba člena III.3.7(1), (4) in (6) Priloge III k odločbi D/7181 iz leta 2010, posledično neupravičeno znižanje povračila za projekte, ker naj družba Terma domnevno ne bi pravilno formalno izvedla postopkov na področju oddaje naročil. – Neobstoj preiskave in pomanjkljiva obrazložitev.

Drugi pritožbeni razlog: napačnost izpodbijane sodbe v delu v katerem se z njo ni štelo, da so izpolnjeni tehnični pogoji, ki dopuščajo dodelitev naročila določenemu subjektu brez predhodne objave javnega razpisa. – Napačna uporaba člena 40(3)(c) Direktive 2004/17/ES.

Tretji pritožbeni razlog: napačnost izpodbijane sodbe v delu v katerem izključuje kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj. – Napačna uporaba Direktive 2004/17/ES in kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj, ustvarjenih pri družbi Terna, ker je bila zavrnjena dopustnost zahtevkov za povračilo v zvezi s pogodbami, vključenimi v okvirni sporazum, kljub temu, da je bilo v Uradnem listu EU objavljeno obvestilo o oddaji naročila, in nekateri vložki niso bili pomembni za sodelovanje v evropskih postopkih.

Četrti pritožbeni razlog: napačnost izpodbijane sodbe zaradi kršitve načela primernosti in sorazmernosti kot posledica odločbe, s katero je bilo v celoti zavrnjeno povračilo, namesto da bi se uporabilo sorazmerno znižanje.

____________

1     Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 19.).