Language of document :

Överklagande ingett den 18 december 2018 av Terna SpA av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 18 oktober 2018 i mål T-387/16, Terna mot kommissionen

(Mål C-812/18 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Terna SpA (ombud: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, avvocati)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva eller ändra den dom som Europeiska unionens tribunal (femte avdelningen) meddelade den 18 oktober 2018 i mål T-387/16 och till följd därav i första hand ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut med referensnummer ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 av den 23 maj 2016, som enbart bekräftar det föregående beslutet Move.srd.3.dir(2015)2669621 av den 6 juli 2015, och Europeiska kommissionens beslut med referensnummer SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 av den 14 juni 2016, genom vilket debetnotan nr 3241608548 översändes med krav på betalning av 494 871,39 euro senast den 28 juli 2016, och till följd därav ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut med referensnummer Move.srd.3.dir(2015)2669621 av den 6 juli 2015, i den utsträckning som kommissionen härigenom har nekat ersättning för de kostnader som Terna haft avseende projekt nr 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 och projekt nr 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 och har ålagt klaganden en skyldighet att återbetala belopp som beviljats med avseende på ovannämnda projekt, i enlighet med den tabell som bifogats det angripna beslutet,

i andra hand ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut med referensnummer ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 av den 23 maj 2016, tillsammans med Europeiska kommissionens beslut Move.srd.3.dir(2015)2669621 av den 6 juli 2015, i den utsträckning som ersättningen för de kostnader som Terna haft avseende projekt nr 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 och projekt nr 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 inte satts ned endast i förhållande till de vinster som CESI S.p.A. gjort. Dessutom yrkas ersättning för rättegångskostnader i enlighet med vad som följer av bifall till huvudyrkandena.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Den överklagade domen är felaktig i den del tribunalen funnit att det inte skett något fel vid bedömningen av förhållandet mellan åtagandena och de ramavtal som Terna och CESI ingått. – Felaktig tillämpning av artiklarna 14 och 37 om underentreprenad i direktiv 2004/17/EG1 . – Bristande utredning och bristfällig motivering av det angripna beslutet. – Felaktig tillämpning av artikel III.7 punkterna 1, 4 och 6 i bilaga III till beslut D/207630 från år 2008 och felaktig tillämpning av artikel III.7 punkterna 1, 4 och 6 i bilaga III till beslut D/7181 från år 2010, efter att ersättningen för kostnader avseende projekten satts ned utan grund med anledning av att Terna, enligt kommissionen, inte tillämpat upphandlingsförfarandena på ett formellt korrekt sätt. – Bristande utredning och bristfällig motivering.

Andra grunden: Den överklagade domen är felaktig i den del tribunalen funnit att de tekniska villkoren för tilldelning av kontrakt till en viss aktör utan föregående meddelande om upphandling inte var uppfyllda. – Felaktig tillämpning av artikel 40.3 c i direktiv 2004/71/EG.

Tredje grunden: Den överklagade domen är felaktig i den del tribunalen funnit att principen om skydd för berättigade förväntningar inte har åsidosatts. – Felaktig tillämpning av direktiv 2004/17/EG och åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar, genom att det uteslutits att ansökningarna om ersättning för kostnader avseende kontrakt som omfattas av ramavtalet kunde bifallas, trots att meddelandet om tilldelning av kontrakten offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och vissa av beloppen saknar betydelse för tillämpningen av unionsförfarandena.

Fjärde grunden: Den överklagade domen är felaktig då den är oförenlig med skälighets- och proportionalitetsprincipen, eftersom ansökningarna om ersättning för kostnader inte anses kunna bifallas till någon del i stället för att en proportionerlig nedsättning görs.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (EUT L 134, 2004, s. 1).