Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Hiszpania) w dniu 7 listopada 2018 r. – Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Sprawa C-695/18)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

Strona przeciwna: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Pytania prejudycjalne

Czy podmioty takie, jak opisane, wraz podmiotami prawa publicznego, które je utworzyły, można uznać za jednego podatnika dla celów VAT w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2006/112/WE1 ?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, czy należy uznać, że środki finansowe otrzymywane przez te podmioty od podmiotów prawa publicznego, które je utworzyły, w żadnym przypadku nie mogą zostać uznane za świadczenie wzajemne z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT?

W odniesieniu do odliczania kwot VAT naliczonego przez te podmioty, czy to ów jeden podatnik powinien określać kwotę podlegającą odliczeniu w zależności od prowadzonej przez niego działalności na podstawie art. 168 dyrektywy 2006/112/WE?

W odniesieniu w szczególności do działalności w zakresie telewizji publicznej, zakładając, że działalność ta ma dwoisty charakter i zakładając również, że podmioty te wraz z podmiotami prawa publicznego posiadającymi w nich większość kapitału są uznawane za jednego podatnika, czy należy uznać za możliwą do odliczenia jedynie tę część VAT naliczonego, którą można uważać za związaną z ich działalnością gospodarczą?

____________

1     Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1)