Language of document :

Жалба, подадена на 9 ноември 2018 г. от Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 12 септември 2018 г. по дело T-584/17 — Primart/EUIPO

(Дело C-702/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (представител: J. Skołuda, radca prawny)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Bolton Cile España, SA

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното решение на Общия съд в неговата цялост,

да отмени решението на четвърти апелативен състав от 22 юни 2017 г. (преписка R 1933/2016-4),

да осъди EUIPO и Bolton Cile España, S.A. да заплатят разноските във връзка с производствата пред Общия съд и апелативния състав и да осъди EUIPO да заплати разноските във връзка с производството пред Съда.

Основания и основни доводи

1)    В обжалваното решение Общият съд приложил неправилно член 76, параграф 1 от Регламент № 207/20091 (понастоящем член 95, параграф 1 от Регламент 2017/10012 ) и член 65 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 72 от Регламент 2017/1001), като обявил за недопустими доводите на жалбоподателя относно слабия отличителен характер на по-ранната марка в производството по възражение, доколкото били изложени за пръв път пред Общия съд (точки 87—90 от обжалваното съдебно решение).

а)    Общият съд трябвало да прецени фактите и доводите, дори да били представени за пръв път пред него, ако апелативният състав на EUIPO следвало да ги разгледа служебно;

б)    значението на част от марка на един от езиците на Съюза било общоизвестен факт и като такъв трябвало да бъде разгледано служебно от EUIPO. Следователно доводите в това отношение трябвало да бъдат подробно разгледани от Общия съд, включително като се преценят доводите, представени за пръв път пред него;

в)    жалбоподателят в производството пред Общия съд имал право да оспорва преценката на общоизвестни факти, направена от апелативния състав на EUIPO, включително като представя нови доводи пред Общия съд и доказателства в подкрепа на тези доводи;

г)    като не преценил фактите и доводите, които EUIPO следвало да разгледа служебно (включително общоизвестни факти във връзка със значението на марките, предмет на производството по възражение), Общият съд нарушил общите процесуални правила и преценил неправилно релевантни данни от преписката пред апелативния състав.

2)    Ако Общият съд бил взел предвид общоизвестния факт, че думата „PRIMA“ има хвалебствен смисъл (както посочват отделът по споровете и жалбоподателят) и означава „пръв, най-важен/най-добър, ръководен, главен“, той щял да стигне до различен извод, що се отнася до вероятността от объркване на марките ES-2578815 „PRIMA“ и EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ“, а именно че няма никаква вероятност от объркване на тези марки.

а)    Разглежданите марки си съвпадали по елемент, който е с ниска отличителност и няма самостоятелна роля в оспорената марка. Това, както и средната степен на визуално сходство, липсата на концептуално сходство и ниската степен (или дори липсата) на фонетично сходство изключвали вероятността от объркване на тези марки.

____________

1 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

2 Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).