Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 9. listopadu 2018 společností Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 12. září 2018 ve věci T-584/17, Primart v. EUIPO

(Věc C-702/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (zástupce: J. Skołuda, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Bolton Cile España, SA

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil v plném rozsahu napadený rozsudek Tribunálu;

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 22. června 2017 (R 1933/2016 4);

uložil EUIPO a společnosti Bolton Cile España, S.A. náhradu nákladů řízení před Tribunálem a odvolacím senátem a rovněž uložil EUIPO náhradu nákladů řízení před Soudním dvorem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V napadeném rozsudku se Tribunál dopustil pochybení, když na základě čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/20091 (nyní čl. 95 odst. 1 nařízení (EU) č. 2017/10012 ) a článku 65 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 72 nařízení č. 2017/1001) prohlásil, že argumenty navrhovatelky týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky v námitkovém řízení jsou nepřípustné, jelikož byly poprvé předloženy až před Tribunálem (body 87 až 90 napadeného rozsudku).

Tribunál musí posoudit skutečnosti a argumenty i v případě, že jsou poprvé předloženy až před ním, pokud je odvolací senát EUIPO měl vzít v úvahu z vlastního podnětu.

Význam části ochranné známky v jazyce EU je obecně známou skutečností a jako takový by ho měl Úřad analyzovat z vlastního podnětu. V důsledku toho by měl Tribunál důkladně analyzovat argumenty, které se k ní vztahují, a to také tím, že posoudí argumenty, jež jsou poprvé předloženy až před ním.

Žalobce v řízení před Tribunálem má právo zpochybnit posouzení známých skutečností provedené odvolacím senátem EUIPO, a to také tím, že předkládá Tribunálu nové argumenty a důkazy podporující tyto argumenty.

Tribunál tím, že neposoudil skutečnosti a argumenty, které měl vzít v úvahu Úřad z vlastního podnětu (včetně obecně známých skutečností týkajících se významu ochranných známek, které byly předmětem námitkového řízení), porušil obecná pravidla pro řízení a provedl nesprávné posouzení záležitostí relevantních ve věci před odvolacím senátem.

Pokud by Tribunál zohlednil obecně známou skutečnost, že slovo „PRIMA“ má pochvalný význam (jak uvedlo námitkové oddělení a navrhovatelka), přičemž znamená „první, nejpřednější/nejlepší, hlavní, nejdůležitější“, dospěl by k jinému závěru týkajícímu se nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami ES-2578815 „PRIMA“ a EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ“, a sice by měl za to, že neexistuje nebezpečí záměny mezi těmito ochrannými známkami.

Dotčené ochranné známky se shodují v prvku, který má nízkou rozlišovací způsobilost a nemá nezávislou roli ve sporné ochranné známce. Toto, společně se středním stupněm vizuální podobnosti, nedostatkem koncepční podobnosti a nízkým stupněm fonetické podobnosti (nebo dokonce nedostatkem) vylučuje pravděpodobnost záměny mezi těmito ochrannými známkami.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).