Language of document :

A Törvényszék (harmadik tanács) T-584/17. sz., Primart kontra EUIPO ügyben 2018. szeptember 12-én hozott ítélete ellen a Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz által 2018. november 9-én benyújtott fellebbezés

(C-702/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (képviselő: J. Skołuda, radca prawny)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Bolton Cile España, SA

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze teljes egészében hatályon kívül a Törvényszék megtámadott ítéletét;

helyezze hatályon kívül a negyedik fellebbezési tanács 2017. június 22-i határozatát (R 1933/2016–4);

az EUIPO-t és a Bolton Cile España, S. A.-t kötelezze a Törvényszék és a fellebbezési tanács előtti eljárás költségeinek viselésére, valamint az EUIPO-t kötelezze a Bíróság előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott ítéletben a Törvényszék tévesen alkalmazta a 207/2009 rendelet1 76. cikkének (1) bekezdését (jelenleg a 2017/10012 rendelet 95. cikkének (1) bekezdése) és a 207/2009 rendelet 65. cikkét (jelenleg a 2017/1001 rendelet 72. cikke) azzal, hogy a fellebbezőnek a korábbi védjegy gyenge megkülönböztető képességére vonatkozóan a felszólalási eljárásban előadott érveit elfogadhatatlanként elutasította azzal az indokkal, hogy azokat első alkalommal a Bíróság előtt terjesztették elő (a megtámadott ítélet 87–90. pontja).

A Törvényszék köteles értékelni a tényállást és a jogi érveket, még akkor is, ha azokat első alkalommal előtte terjesztették elő, ha az EUIPO fellebbezési tanácsának azokat hivatalból figyelembe kellett volna vennie.

Valamely védjegy részének valamely uniós nyelven fennálló jelentése közismert tény, és azt ilyenként az EUIPO-nak hivatlból kell vizsgálnia. Ennek eredményeképpen, az azzal kapcsolatos érveket a Törvényszéknek alaposan meg kell vizsgálnia, az előtte első alkalommal előterjesztett érvek értékelését is beleértve.

A Törvényszék előtti eljárás felperese jogosult a közismert tényeknek az EUIPO fellebbezési tanácsa által végzett értékelését új érveknek és az ezen érveket alátámasztó bizonyítékoknak a Törvényszék elé terjesztésével vitatni.

Azon tények és jogi érvek értékelésének elmulasztásával, amelyeket az EUIPO-nak hivatalból figyelembe kellett vennie (a felszólalási eljárás tárgyát képező védjegyek jelentésével kapcsolatos közismert tényeket is beleértve), a Törvényszék megsértette az általános eljárási szabályokat, és tévesen értékelte fellebbezési tanács előtti ügy tárgyát.

Ha Bíróság figyelembe veszi azt a közismert tényt, hogy a „PRIMA” szó dícsérő jelentéssel rendelkezik (ahogyan azt a felszólalási osztály és a fellebbező állítja), és azt jelenti, hogy „első, legelső/legjobb, vezető, legfőbb”, eltérő következtetésre kell jutnia az ES-2578815 „PRIMA” és az EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ” védjegyek közötti összetéveszthetőség vonatkozásában, azaz meg kell állapítania, hogy e védjegyek között nem áll fenn az összetévesztés veszélye.

A vizsgált védjegyek egy elemben megegyeznek, amely gyenge megkülönböztető képességgel rendelkezik, és az ellentartott védjegyben nem tölt be önálló szerepet. Mindez a közepes fokú vizuális hasonlósággal, a fogalmi hasonlóság hiányával és az alacsony fokú (vagy adott esetben hiányzó) hangzásbeli hasonlósággal együttesen kizárja az említett védjegyek összetéveszthetőségét.

____________

1 A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.).

2 Az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. o.).