Language of document :

2018 m. lapkričio 9 d. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-584/17, Primart / EUIPO

(Byla C-702/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz, atstovaujama advokato J. Skołuda

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Bolton Cile España, SA

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti visą skundžiamą Bendrojo Teismo sprendimą;

panaikinti 2017 m. birželio 22 d. Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (R 1933/2016-4);

priteisti iš EUIPO ir Bolton Cile España, S.A. bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą Bendrajame Teisme ir Apeliacinėje taryboje, o iš EUIPO – ir bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą Teisingumo Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 207/20091 76 straipsnio 1 dalį (dabar – Reglamento 2017/10012 95 straipsnio 1 dalis) ir Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnį (dabar – Reglamento 2017/1001 72 straipsnis), kai apeliantės argumentus dėl silpno ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, skiriamojo požymio pripažino nepriimtinais, remdamasis tuo, kad jie pirmą kartą buvo nurodyti tik Bendrajame Teisme (skundžiamo sprendimo 87–90 punktai).

Bendrasis Teismas turėjo atlikti faktų ir argumentų vertinimą, net jeigu jie pirmą kartą buvo nurodyti jam, jeigu EUIPO apeliacinė taryba turėjo į juos atsižvelgti savo iniciatyva.

Prekių ženklo dalies reikšmė gerai žinoma viena iš ES kalbų, todėl turėjo būti EUIPO nagrinėjamas savo iniciatyva. Todėl su tuo susiję argumentai, taip pat ir nurodyti jame pirmą kartą, turi būti išnagrinėti Bendrajame Teisme.

Ieškovas per procesą Bendrajame Teisme turi teisę ginčyti EUIPO pateiktą gerai žinomų faktų vertinimą, taip pat ir Bendrajam Teismui nurodydamas naujus argumentus bei pateikdamas juos pagrindžiančius įrodymus.

Nevertinęs faktų ir argumentų, kuriuos EUIPO turėjo nagrinėti savo iniciatyva (įskaitant ir gerai žinomus faktus apie prekių ženklo, kuriuo buvo grindžiamas protestas, reikšmę), Bendrasis Teismas pažeidė bendras proceso taisykles ir klaidingai vertino apeliacinės tarybos išnagrinėtus klausimus.

Nors Bendrasis Teismas atsižvelgė į gerai žinomą faktą, kad žodis „PRIMA“ turi giriamąją reikšmę (kaip teigė Protestų skyrius ir apeliantė) kaip „pirmas, pirmiausias/geriausias, pagrindinis, principinis“, jis turėjo padaryti skirtingą išvadą dėl prekių ženklų ES-2578815 „PRIMA“ ir EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ“ panašumo, t. y. jis turėjo nuspręsti, kad nėra tikimybės, jog šie prekių ženklai bus painiojami.

Nagrinėjamas prekių ženklas panašus tik silpnu skiriamuoju požymiu, kuris prekių ženkle, kuriuo pagrįstas protestas, nėra savarankiškas požymis. Todėl, be to, atsižvelgiant į šių prekių ženklų vidutinį vizualų panašumą, konceptualaus panašumo nebuvimą ir silpną fonetinį panašumą (arba net jo nebuvimą), nėra galimybės supainioti šių prekių ženklų.

____________

1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

2 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).