Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 9. novembrī Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Primart” Marek Łukasiewicz iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 12. septembra spriedumu lietā T-584/17 Primart/EUIPO

(Lieta C-702/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Primart” Marek Łukasiewicz (pārstāvis: J. Skołuda, radca prawny)

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Bolton Cile EspañaSA

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas spriedumu;

atcelt EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2017. gada 22. jūnija lēmumu lietā R 1933/2016-4;

piespriest EUIPO un Bolton Cile España, S.A. atlīdzināt izdevumus, kas radušies tiesvedībā Vispārējā tiesā un Apelācijas padomē, kā arī piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas radušies Tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Pārsūdzētajā spriedumā Vispārējā tiesa ir kļūdaini piemērojusi Regulas Nr. 207/2009 1 76. panta 1. punktu (tagad Regulas 2017/1001 2 95. panta 1. punkts) un Regulas Nr. 207/2009 65. pantu (tagad Regulas 2017/1001 72. pants), pasludinot apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentus, kas attiecas uz agrākās preču zīmes zemo atšķirtspēju iebildumu procesā, par nepieņemamiem, jo tie ir pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā (pārsūdzētā sprieduma 87.–90. punkts).

Vispārējai tiesai ir jāizvērtē fakti un argumenti, lai gan tie ir pirmo reizi iesniegti šajā tiesā, ja EUIPO Apelācijas padomei būtu bijuši tie jāņem vērā pēc savas ierosmes.

Preču zīmes daļas nozīme ES valodā ir vispārzināms fakts un kā tāds būtu jāizvērtē Birojam pēc savas ierosmes. Līdz ar to argumenti, kas uz to attiecas, būtu rūpīgi jāanalizē Vispārējai tiesai, arī izvērtējot argumentus, kas pirmo reizi iesniegti tajā.

Prasītājai tiesvedībā Vispārējā tiesā ir tiesības apstrīdēt vispārzināmu faktu vērtējumu, kuru veikusi EUIPO Apelācijas padome, šai prasītājai arī iesniedzot jaunus argumentus Vispārējā tiesā un pierādījumus šo argumentu atbalstam.

Vispārējā tiesa, neizvērtējot faktus un argumentus, kuri Birojam būtu bijuši jāņem vērā pēc savas ierosmes (ieskaitot vispārzināmus faktus, kas attiecas uz to preču zīmju nozīmi, saistībā ar kurām notiek iebildumu process), ir pārkāpusi vispārējos procesuālos noteikumus un ir kļūdaini izvērtējusi jautājumus, kuri ir nozīmīgi lietā Apelācijas padomē.

Ja Vispārējā tiesa būtu ņēmusi vērā vispārzināmu faktu, ka vārdam “PRIMA” ir slavinoša nozīme (kā to norādījusi Iebildumu nodaļa un apelācijas sūdzības iesniedzēja), proti, “pirmais, izcilākais/labākais, galvenais, pamata”, tā būtu nonākusi pie atšķirīga secinājuma saistībā ar sajaukšanas iespēju starp preču zīmi ES-2578815 “PRIMA” un Eiropas Savienības preču zīmi Nr. 013682299 “PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ”, proti, tai būtu bijis jāuzskata, ka starp šīm preču zīmēm nav sajaukšanas iespējas.

Aplūkotajās preču zīmēs sakrīt elements, kuram ir zema atšķirtspēja un kuram nav neatkarīgas nozīmes pretstatītajā preču zīmē. Tas, kopā ar vidēja līmeņa vizuālo līdzību, konceptuālās līdzības neesamību un zema līmeņa fonētisko līdzību (vai pat tās neesamību), izslēdz sajaukšanas iespēju starp šīm preču zīmēm.

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.).