Language of document :

Pritožba, ki jo je Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz vložilo 9. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 12. septembra 2018 v zadevi T-584/17, Primart/EUIPO

(Zadeva C-702/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (zastopnik: J. Skołuda, radca prawny)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Bolton Cile España, SA

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

v celoti razveljavi izpodbijano sodbo  Splošnega sodišča;

razveljavi odločbo četrtega odbora za pritožbe z dne 22. junija 2017 (R 1933/2016-4);

EUIPO in družbi Bolton Cile España, S.A., naloži plačilo stroškov pred Splošnim sodiščem in pred odborom za pritožbe, ter EUIPO naloži plačilo stroškov pred Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi napačno uporabilo člen 76(1) Uredbe št. 207/20091 (postal člen 95(1) Uredbe 2017/10012 ) in člen 65 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 72 Uredbe 2017/1001), in sicer s tem, ko je trditev pritožnice v postopku z ugovorom glede majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke razglasilo za nedopustno, ker je bila prvič predložena v postopku pred Splošnim sodiščem (točke od 87 do 90 izpodbijane sodbe).

Splošno sodišče mora preučiti dejstva in trditve, tudi če so prvič predloženi pred njim, če bi jih moral odbor za pritožbe EUIPO upoštevati po uradni dolžnosti.

Pomen dela znamke v enem od jezikov Unije je splošno znano dejstvo, ki ga mora kot takega Urad analizirati po uradni dolžnosti. Zato bi moralo Splošno sodišče temeljito preučiti trditve v zvezi z njim, tudi s preučitvijo trditev, ki so prvič predstavljene v postopku pred njim.

Tožeča stranka v postopku pred Splošnim sodiščem ima pravico izpodbijati presojo splošno znanih dejstev, ki jo je opravil odbora za pritožbe pri EUIPO, in to lahko stori tudi s predstavitvijo novih trditev pred Splošnim sodiščem ter dokazov v podporo tem trditvam.

Splošno sodišče je – s tem, da ni preučilo dejstev in trditev, ki bi jih Urad moral upoštevati po uradni dolžnosti (vključno z znanimi dejstvi v zvezi s pomenom znamk, obravnavanih v postopku z ugovorom) – kršilo splošna postopkovna pravila in opravilo napačno oceno elementov, upoštevnih v zadevi pred odborom za pritožbe.

Če bi Sodišče upoštevalo splošno znano dejstvo, da ima beseda „PRIMA“ poveličevalni pomen (kot sta navedla oddelek za ugovore in pritožnica), in sicer pomeni „prvi, najpomembnejši/najboljši, vodja, glavni“, bi prišlo do drugačnega zaključka glede verjetnosti zmede med znamkama ES-2578815 „PRIMA“ in EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ“; namreč, ugotoviti bi moralo, da med tema znamkama ni verjetnosti zmede.

Obravnavani znamki imata skupen element, ki ima majhen razlikovalni značaj in ki nima neodvisne vloge v izpodbijani znamki. To dejstvo, skupaj s povprečno stopnjo vizualne podobnosti, pomanjkanjem konceptualne podobnosti in nizko stopnjo (celo odsotnosti) fonetične podobnosti, izključuje verjetnost zmede med tema znamkama.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).

2 Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).