Language of document :

Överklagande ingett den 9 november 2018 av Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 12 september 2018 i mål T-584/17, Primart mot EUIPO

(Mål C-702/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz (ombud: J. Skołuda, radca prawny)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Bolton Cile España, SA

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara tribunalens överklagade dom i dess helhet,

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret fattade den 22 juni 2017 (ärende R 1933/2016 4), och

förplikta EUIPO och Bolton Cile España, S.A. att ersätta kostnaderna i samband med förfarandet vid tribunalen och överklagandenämnden samt förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna vid EU-domstolen.

Grunder och huvudargument

1)    I den överklagade domen har tribunalen gjort en felaktig tillämpning av artikel 76.1 i förordning nr 207/20091 (nu artikel 95.1 i förordning 2017/10012 ) och artikel 65 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72 i förordning 2017/1001), när den avvisade klagandens argument att det ifrågavarande äldre varumärket anses ha låg särskiljningsförmåga med hänvisning till att argumentet framförts för första gången först i tribunalen (punkterna 87–90 i den överklagade domen).

a.     Tribunalen är skyldig att pröva grunderna, trots att de anförts för första gången vid den, när överklagandenämnden skulle ha beaktat dem ex officio.

b.     Betydelsen av en del av ett varumärke på ett av unionens språk är ett välkänt faktum som som sådant borde prövas ex officio av EUIPO. De grunder som anknyter därtill ska följaktligen på ett uttömmande sätt prövas av tribunalen, även sådana grunder som anförts för första gången vid tribunalen.

c.     Klaganden i förfarandet vid tribunalen har rätt att bestrida de bedömningar som överklagandenämnden gjort av notoriska fakta, inklusive genom att anföra nya grunder vid tribunalen och lägga fram nya bevis till stöd för dessa grunder.

d.     Genom att inte pröva de grunder som överklagandenämnden borde ha beaktat ex officio (bland annat notoriska fakta avseende betydelsen av de i överklagandenämnden aktuella varumärkena), har tribunalen åsidosatt allmänna förfaranderegler och gjort sig skyldig till felaktig bedömning av de relevanta omständigheterna vid överklagandenämnden.

2)     Om tribunalen hade beaktat det välkända faktum att ordet ”PRIMA” har en positiv konnotation (i likhet med vad som anförts av invändningsenheten och klaganden i överklagandenämnden), som betyder ”först, viktigast/bäst, huvudsaklig”, skulle den ha dragit en annan slutsats vad gäller sannolikheten för förväxling mellan varumärket PRIMA, registerat under nummer ES-2 578 815, och det sökta unionsmärket PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ, med nummer 013 682 299. Tribunalen skulle med andra ord ha slagit fast att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan dessa båda varumärken.

a.     De båda undersökta varumärkena har en orddel gemensamt som besitter låg särskiljningsförmåga och som inte har en självständig placering i det omstridda varumärket. Denna omständighet tillsammans med en medelhög grad av visuell likhet, avsaknad av likhet i begreppsmässigt hänseende, och svag (om ens någon alls) fonetisk likhet, utesluter helt risken för förväxling mellan dessa varumärken.

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

2     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, (EUT L 154, 2017, s. 1).