Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal de commerce de Paris (Франция), постъпило на 24 декември 2018 г. — Trendsetteuse SARL/DCA SARL

(Дело C-828/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de commerce de Paris

Страни в главното производство

Ищец: Trendsetteuse SARL

Ответник: DCA SARL

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 1, параграф 2 от Директива 86/653/ЕИО от 18 декември 1986 година1 относно статута на търговския представител да се тълкува в смисъл, че самостоятелно зает посредник, който действа като упълномощен представител от името и за сметка на своя принципал, но който не е оправомощен да изменя тарифите и условията на договорите за продажба на последния, няма пълномощия да договаря посочените договори по смисъла на тази разпоредба и следователно не може да се счита за търговски представител и да се ползва от статута, предвиден в директивата?

____________

1     Директива 86/653/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители (OВ L 382, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 176).