Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de commerce de Paris (Ranska) on esittänyt 24.12.2018 – Trendsetteuse SARL v. DCA SARL

(asia C-828/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de commerce de Paris

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Trendsetteuse SARL

Vastaaja: DCA SARL

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kauppaedustajien asemasta 18.12.1986 annetun direktiivin 86/653/ETY1 1 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että siinä tarkoitetaan, ettei itsenäisellä välittäjällä, joka toimii päämiehensä edustajana tämän nimissä ja lukuun mutta jolla ei ole oikeutta muuttaa päämiehensä määrittämiä hintoja tai myyntisopimusten sopimusehtoja, ole valtuutusta neuvotella kyseisistä sopimuksista tässä artiklassa tarkoitetulla tavalla ja ettei häntä voida tästä syystä pitää kauppaedustajana, jolla on direktiivissä säädetty kauppaedustajan asema?

____________

1 Jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta 18.12.1986 annettu neuvoston direktiivi 86/653/ETY (EYVL 1986, L 382, s. 17).