Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de commerce de Paris (Frankrijk) op 24 december 2018 – Trendsetteuse SARL / DCA SARL

(Zaak C-828/18)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal de commerce de Paris

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Trendsetteuse SARL

Verwerende partij: DCA SARL

Prejudiciële vraag

Moet artikel 1, lid 2, van richtlijn 86/653/EEG van 18 december 19861 inzake de status van handelsagenten aldus worden uitgelegd dat een zelfstandige tussenpersoon die als lasthebber in naam en voor rekening van zijn lastgever handelt en niet bevoegd is om de tarieven en voorwaarden van de verkoopovereenkomsten van zijn principaal te wijzigen, niet belast is met het tot stand brengen van die overeenkomsten in de zin van dit artikel en dientengevolge niet kan worden aangemerkt als handelsagent en niet in aanmerking kan komen voor de status waarin de richtlijn voorziet?

____________

1     Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten (PB L 382, blz. 17).