Language of document :

Преюдициално запитване от Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Франция), постъпило на 29 октомври 2018 г. — Procureur de la République/X

(Дело C-693/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Страни в главното производство

Обвинител: Procureur de la République

Ответник: X

Други страни: Граждански ищци

Преюдициални въпроси

1)    Тълкуване на понятието за устройство

1-1: Какво обхваща понятието „устройство“, посочено в член 3, точка 10 от Регламент (ЕО) № 715/20071 , с което се дава определение на измервателно-коригиращо устройство (defeat device)?

1-2: Може ли програма, инсталирана в компютъра за контрол на двигателя, или която по-общо оказва влияние върху него, да се разглежда като устройство по смисъла на този член?

2)    Тълкуване на понятието за система за контрол на емисиите

2-1: Какво обхваща понятието „система за контрол на емисиите“, посочено в член 3, точка 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007, с което се дава определение на измервателно-коригиращо устройство (defeat device)?

2-2: Само технологиите и стратегиите за обработване и намаляване на емисиите (и по-специално на NOx) след тяхното образуване ли включва тази система за контрол на емисиите, или също и различните технологии и стратегии за ограничаване на тяхното възникване в самата основа, като технологията за рециркулация на отработилите газове?

3)    Тълкуване на понятието за измервателно-коригиращо устройство (defeat device)

3-1: Представлява ли измервателно-коригиращо устройство по смисъла на член 3, точка 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007 устройство, което засича всеки параметър, свързан с провеждането на предвидените в Регламент (ЕО) № 715/2007 процедури за одобрение, с цел по време на тези процедури да се активира или да се повиши ефективността на работа на която и да е част от системата за контрол на емисиите и по този начин да бъде получено одобрение на превозното средство?

3-2: При утвърдителен отговор, забранено ли е това измервателно-коригиращо устройство съгласно разпоредбите на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007?

3-3: Може ли устройство като описаното във въпрос 3-1 да се квалифицира като „измервателно-коригиращо устройство“, ако активирането на повишената ефективност на системата за контрол на емисиите се осъществява не само по време на процедурите за одобрение, но и в отделни случаи, когато точно установените условия, които се засичат с цел повишаване на ефективността на системата за контрол на емисиите при тези процедури за одобрение, възникнат при реално движение?

4)    Тълкуване на изключенията, предвидени в член 5

4-1: Какъв е обхватът на трите изключения, предвидени в член 5, параграф 2 от глава II от Регламент (ЕО) № 715/2007?

4-2: Допустимо ли е забраната за измервателно-коригиращо устройство, активиращо или повишаващо ефективността на работа на която и да е част от системата за контрол на емисиите, специално при провеждането на изпитвания в рамките на процедурите за одобрение, да не се прилага на някое от трите основания, изброени в член 5, параграф 2?

4-3: Забавянето на стареенето или замърсяването на двигателя представлява ли част от задължителните условия за „предпазване на двигателя от повреда или авария“ или за „осигуряване на безопасно управление на превозното средство“, които могат да оправдаят наличието на измервателно-коригиращо устройство по смисъла на член 5, параграф 2, буква а)?

____________

1     Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 2007 г., стр. 1).