Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francie) dne 29. října 2018 – Procureur de la République v. X

(Věc C-693/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Účastníci původního trestního řízení

Žalobce: Procureur de la République

Žalovaná: X

Další účastníci řízení: zúčastnění uplatňující občanskoprávní nároky náhrady škody

Předběžné otázky

1) Výklad pojmu konstrukční prvek

1.1: Co spadá pod pojem konstrukční prvek, který je uveden v čl. 3 bodě 10 nařízení (ES) č. 715/20071 , kterým je definováno odpojovací zařízení (defeat device)?

1.2: Lze program, který je součástí řídicí jednotky motoru nebo obecně, jenž ji ovlivňuje, považovat za „konstrukční prvek“ ve smyslu tohoto článku?

2) Výklad pojmu systém regulace emisí

2.1: Co spadá pod pojem systém regulace emisí, který je uveden v čl. 3 bodě 10 nařízení (ES) č. 715/2007, kterým je definováno odpojovací zařízení (defeat device)?

2.2: Spadají pod tento systém regulace emisí pouze technologie a strategie, jejichž cílem je zpracovávat a snižovat emise (mimo jiné emise NOx) po jejich vzniku, nebo pod něj spadají i takové různé technologie a strategie, jež umožňují snížit objem vznikajících emisí u jejich zdroje, jako je technologie EGR?

3) Výklad pojmu odpojovací zařízení (defeat device)

3.1: Je zařízení, které zjišťuje veškeré parametry související s průběhem postupů schvalování typu stanovených nařízením č. 715/2007 s cílem aktivovat či zvýšit během těchto postupů funkčnost všech částí systémů regulace emisí a dosáhnout tak schválení typu vozidla, odpojovacím zařízením ve smyslu čl. 3 bodu 10 nařízení (ES) č. 715/2007?

3.2: Je-li tomu tak, je toto odpojovací zařízení (defeat device) zakázáno podle ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007?

3.3: Lze takové zařízení, jaké bylo popsáno v otázce 3.1, kvalifikovat jako „odpojovací zařízení“, dochází-li k aktivaci zvýšení funkčnosti systému regulace emisí nejen během postupů při schvalování typu, ale i v určitých okamžicích během běžného provozu, jsou-li při něm zjištěny přesně dané podmínky pro zvýšení funkčnosti systému regulace emisí během těchto postupů schvalování typu?

4) Výklad výjimek stanovených v článku 5

4.1: Na co se vztahují tři výjimky stanovené v čl. 5 odst. 2 [kapitoly 2] nařízení (ES) č. 715/2007?

4.2: Lze uplatnění zákazu odpojovacího zařízení [defeat device], které aktivuje nebo zvyšuje funkčnost celé části systému regulace emisí konkrétně během postupu schvalování typu, vyloučit na základě jednoho ze tří důvodů uvedených v čl. 5 odst. 2?

4.3: Je zpomalení stárnutí motoru nebo rozbití motoru součástí požadavků týkajících se „ochrany motoru proti poškození nebo poruše“ nebo „bezpečného provozu vozidla“, kterými může být odůvodněno použití odpojovacího zařízení ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. a)?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. 2007, l 171, s. 1).