Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Ranska) on esittänyt 29.10.2018 – Procureur de la République v. X

(asia C-693/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Pääasian asianosaiset

Hakija: Procureur de la République

Vastaaja: X

Muut osapuolet: Asianomistajat

Ennakkoratkaisukysymykset

Rakenteeseen kuuluvan laitteen käsitteen tulkinta

1.1)    Mitä asetuksen (EY) N:o 715/20071 3 artiklan 10 alakohdassa, jossa määritellään estolaite (defeat device), tarkoitettu rakenteeseen kuuluvan laitteen käsite kattaa?

1.2)    Voidaanko ohjelmaa, joka on osa moottorinohjausjärjestelmää tai joka yleisemmin vaikuttaa moottorinohjausjärjestelmään, pitää kyseisessä artiklassa tarkoitettuna rakenteeseen kuuluvana laitteena?

Päästöjenrajoitusjärjestelmän käsitteen tulkinta

2.1)    Mitä asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 10 alakohdassa, jossa määritellään estolaite (defeat device), tarkoitettu päästöjenrajoitusjärjestelmän käsite kattaa?

2.2)    Kattaako mainittu päästöjenrajoitusjärjestelmän käsite ainoastaan ne teknologiat ja strategiat, joiden tarkoituksena on käsitellä ja vähentää päästöjä (erityisesti NOx[-päästöjä]) niiden jo muodostuttua, vai kuuluvatko sen piiriin myös ne eri teknologiat ja strategiat, joiden avulla päästöjen muodostumista voidaan rajoittaa alun perinkin, kuten esimerkiksi EGR-teknologia?

Estolaitteen (defeat device) käsitteen tulkinta

3.1)    Onko laite, joka havainnoi jotakin asetuksessa (EY) N:o 715/2007 säädettyihin tyyppihyväksyntämenettelyihin liittyvää parametriä aktivoidakseen jonkin päästöjenrajoitusjärjestelmän osan toiminnan tai nostaakseen sen toimintatasoa tyyppihyväksyntämenettelyiden aikana, jotta ajoneuvo tyyppihyväksytään, asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 10 alakohdassa tarkoitettu estolaite (defeat device)?

3.2)    Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi: onko tällainen estolaite (defeat device) kielletty asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan nojalla?

3.3)    Voidaanko kysymyksessä 3-1 kuvaillun kaltaista laitetta pitää ”estolaitteena”, jos päästöjenrajoitusjärjestelmä aktivoituu korkeammalle toimintatasolle paitsi tyyppihyväksyntämenettelyiden aikana myös ajoittain silloin, kun ne tarkat edellytykset, jotka tunnistetaan päästöjenrajoitusjärjestelmän toimintatason nostamiseksi tyyppihyväksyntämenettelyissä, täyttyvät aidossa liikenteessä?

5 artiklassa säädettyjen poikkeuksien tulkinta

4.1)    Mitä asetuksen (EY) N:o 715/2007 [II luvun] 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt kolme poikkeusta kattavat?

4.2)    Voidaanko sellaisen estolaitteen (defeat device) kieltoa, joka aktivoi jonkin päästöjenrajoitusjärjestelmän osan toiminnan tai nostaa sen toimintatasoa nimenomaisesti tyyppihyväksyntämenettelyjen aikana, jättää soveltamatta jollain niistä kolmesta perusteesta, jotka on lueteltu 5 artiklan 2 kohdassa?

4.3)    Onko moottorin vanhentumisen tai vaurioitumisen hidastaminen sillä tavalla ehdottomasti tarpeen ”moottorin suojaamiseksi vaurioitumiselta tai vahingolta” tai ”ajoneuvon turvallisen toiminnan varmistamiseksi”, että estolaitteen (defeat device) asentaminen on 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla perusteltua?

____________

1 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s. 1).