Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. oktobrī iesniedza Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) – Procureur de la République/X

(Lieta C-693/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Pamatlietas puses

Prasītājs: Procureur de la République

Atbildētājs: X

Citas ieinteresētās personas: civilprasītāji

Prejudiciālie jautājumi

1)    Jēdziena “konstrukcijas elements” interpretācija

1-1: Ko nozīmē Regulas (EK) Nr. 715/2007 1 3. panta 10. punktā minētais jēdziens “konstrukcijas elements”, ar ko ir definēta pārveidošanas ierīce (defeat device)?

1-2: Vai dzinēja vadības blokā iekļauto programmu vai vispārīgāk – programmu, kas to ietekmē, var uzskatīt par konstrukcijas elementu šī panta izpratnē?

2)    Jēdziena “emisijas kontroles sistēma” interpretācija

2-1: Ko nozīmē Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 10. punktā minētais jēdziens “emisiju kontroles sistēma”, ar ko ir definēta pārveidošanas ierīce (defeat device)?

2-2: Vai šī emisiju kontroles sistēma ietver tikai tehnoloģijas un stratēģijas, kuru mērķis ir apstrādāt un samazināt emisijas (jo īpaši NOx) pēc to rašanās, vai arī tā ietver dažādas tehnoloģijas un stratēģijas, kas ļauj ierobežot to rašanos pašā sākumā, piemēram, tādas kā EGR tehnoloģija?

3)    Jēdziena “pārveidošanas ierīce” (defeat device) interpretācija

3-1: Vai ierīce, kas konstatē jebkuru parametru, kas ir saistīts ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 paredzēto tipa apstiprinājuma procedūru norisi, lai šo procedūru laikā aktivizētu vai pastiprinātu jebkuras emisiju kontroles sistēmas daļas darbību, un tādējādi iegūtu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, ir pārveidošanas ierīce (defeat device) [oriģ. 20. lpp.] Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 10. punkta izpratnē?

3-2: Apstiprinošas atbildes gadījumā – vai šī pārveidošanas ierīce (defeat device) ir aizliegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 2. punkta noteikumiem?

3-3: Vai 3-1. jautājumā aprakstīto ierīci var uzskatīti par “pārveidošanas ierīci”, ja emisiju kontroles sistēmas pastiprināta darbība ir efektīva ne tikai tipa apstiprinājuma procedūrās, bet arī gadījumos, ja reālajā braukšanā tiek konstatēti tieši tādi paši apstākļi kā tipa apstiprinājuma procedūrās, lai pastiprinātu emisiju kontroles sistēmas darbību?

4)    5. pantā paredzēto izņēmumu interpretācija

4-1: Ko nozīmē trīs izņēmumi, kas ir paredzēti Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. nodaļas 5. panta 2. punktā?

4-2: Vai aizliegumu izmantot pārveidošanas ierīces (defeat device), kas aktivizē vai pastiprina jebkuras emisiju kontroles sistēmas daļas darbību īpaši tipa apstiprinājuma procedūrās, varētu nepiemērot viena no trim 5. panta 2. punktā minētā iemesla dēļ?

4-3: Vai dzinēja nodiluma un piesārņošanas aizkavēšana ir viena no prasībām attiecībā uz “motora aizsardzību pret bojājumiem vai negadījumiem” vai “drošu transportlīdzekļa darbību”, kas var attaisnot šādas pārveidošanas ierīces klātbūtni 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 1. lpp.).