Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Franța) la 29 octombrie 2018 – Procureur de la République/X

(Cauza C-693/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamant: Procureur de la République

Pârâtă: X

Celelalte părți: Părți civile

Întrebările preliminare

Interpretarea noțiunii de element de proiectare

1-1: Care este domeniul de aplicare al noțiunii de element de proiectare menționate la articolul 3 punctul 10 din Regulamentului (CE) nr. 715/20071 , care definește dispozitivul de manipulare (defeat device)?

1-2: Un program integrat în computerul pentru controlul motorului sau, mai general, care acționează asupra acestuia poate fi considerat un element de proiectare în sensul acestui articol?

Interpretarea noțiunii de sistem de control al emisiilor

2-1: Care este întinderea noțiunii de sistem de control al emisiilor menționate la articolul 3 punctul 10 din Regulamentului (CE) nr. 715/2007, care definește dispozitivul de manipulare (defeat device)?

2-2: Acest sistem de control al emisiilor include numai acele tehnologii și strategii care vizează abordarea și reducerea emisiilor (în special de NOx) după formarea lor, sau integrează de asemenea diferitele tehnologii și strategii care permit limitarea producției care stă la baza acestora, cum ar fi tehnologia EGR?

Interpretarea noțiunii de dispozitiv de manipulare (defeat device)

3-1: Un dispozitiv care măsoară orice parametru legat de desfășurarea procedurilor de omologare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 715/2007, în scopul activării sau al modulării ascendente, în cadrul acestor proceduri, a funcționării oricărei părți a sistemului de control al emisiilor, pentru a obține astfel omologarea vehiculului, este un dispozitiv de invalidare a emisiilor în sensul articolului 3 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 715/2007?

3-2: În cazul unui răspuns afirmativ, acest dispozitiv de manipulare este interzis, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007?

3-3: Un dispozitiv astfel cum este descris la întrebarea 3-1 poate fi calificat drept „dispozitiv de manipulare” în cazul în care activarea ascendentă a sistemului de control al emisiilor este eficientă, nu numai în timpul procedurilor de omologare, ci și punctual, atunci când condițiile exacte identificate în scopul modulării ascendente a sistemului de control al emisiilor în cadrul acestor proceduri de omologare s-au regăsit în circulație reală?

Interpretarea excepțiilor prevăzute la articolul 5

4-1: Care este întinderea celor trei excepții prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din capitolul 2 din Regulamentului (CE) nr. 715/2007?

4-2: Interzicerea dispozitivului de manipulare [defeat device] care activează sau modulează ascendent funcționarea oricărei părți a sistemului de control al emisiilor, în mod specific în timpul procedurilor de omologare, ar putea fi respinsă pentru unul dintre cele trei motive enumerate la articolul 5 alineatul (2)?

4-3: Încetinirea îmbătrânirii sau a ancrasării motorului face parte dintre cerințele imperative privind „protecția motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident” sau privind „funcționarea în siguranță a vehiculului” care pot justifica prezența unui dispozitiv de manipulare în sensul articolului 5 alineatul (2) litera (a)?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO 2007 L 171, p. 1).