Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 29. októbra 2018 – Procureur de la République/X

(vec C-693/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Procureur de la République

Žalovaný: X

Ďalší účastníci konania: zúčastnení uplatňujúci občianskoprávne nároky náhrady škody

Prejudiciálne otázky

1.    Výklad pojmu „konštrukčný prvok“

1-1:    Aký je obsah pojmu „konštrukčný prvok“ uvedeného v článku 3 bode 10 nariadenia (ES) č. 715/20071 , ktorý definuje rušiace zariadenie (defeat device)?

1-2:    Možno za „konštrukčný prvok“ v zmysle tohto článku považovať program uložený v riadiacej jednotke motora alebo všeobecnejšie program riadiaci motor?

2.    Výklad pojmu „systém regulácie emisií“

2-1:    Aký je obsah pojmu „systém regulácie emisií“ uvedeného v článku 3 bode 10 nariadenia (ES) č. 715/2007, ktorý definuje rušiace zariadenie (defeat device)?

2-2:    Zahŕňa tento systém regulácie emisií len technológie a stratégie, ktorých cieľom je úprava a znižovanie obsahu emisií (konkrétne NOx) po tom, čo vzniknú alebo zahŕňa tiež rozličné technológie a stratégie umožňujúce obmedzovať ich počiatočnú tvorbu, ako je technológia EGR?

3.    Výklad pojmu „rušiace zariadenie“ (defeat device)

3-1:    Je „rušiacim zariadením“ v zmysle článku 3 bodu 10 nariadenia (ES) č. 715/2017 zariadenie, ktoré sníma všetky parametre priebehu procesu typového schvaľovania upraveného nariadením (ES) č. 715/2007 na účely aktivácie alebo zvýšenia intenzity fungovania všetkých častí systému regulácie emisií počas tohto procesu a teda na účely získania typového schválenia vozidla?

3-2:    V prípade kladnej odpovede na túto otázku, je toto rušiace zariadenie zakázané podľa ustanovení článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007?

3-3: Možno také zariadenie ako je zariadenie opísané v otázke 3-1 označiť za „rušiace zariadenie“ vtedy, keď dochádza k aktivácii vyššej intenzity činnosti systému regulácie emisií nielen počas procesu typového schvaľovania, ale tiež v konkrétnych okamihoch vtedy, keď sú v bežnej prevádzke zistené konkrétne podmienky, pri ktorých pri týchto procesoch typového schvaľovania dochádza k zvýšeniu intenzity činnosti systému regulácie emisií?

4.    Výklad výnimiek upravených v článku 5

4-1:    Aký je obsah troch výnimiek upravených v článku 5 ods. 2 [kapitoly II] nariadenia (ES) č. 715/2007?

4-2:    Možno zákaz používania rušiaceho zariadenia [defeat device], ktoré aktivuje alebo zvyšuje intenzitu činnosti všetkých súčastí systému regulácie emisií konkrétne pri procese typového schvaľovania neuplatniť z jedného z troch dôvodov uvedených v článku 5 ods. 2?

4-3:    Je spomalenie starnutia alebo zanášania motora súčasťou požiadavky na „ochran[u] motora proti poškodeniu alebo havárii“ alebo „bezpečnej prevádzky vozidla“, ktoré môžu odôvodniť prítomnosť „defeat device“ v zmysle článku 5 ods. 2 písm. a)?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1; Mim. vyd. 13/030, s. 284).