Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Frankrike) den 29 oktober 2018 – Procureur de la République mot X

(Mål C-693/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Parter i det nationella målet

Sökande: Procureur de la République

Motpart: X

Övriga parter: Målsägande

Tolkningsfrågor

1)    Tolkning av begreppet ”del av konstruktion”

1-1 Vad omfattas av begreppet ”del av konstruktion” i artikel 3.10 i förordning (EG) nr 715/20071 , vilket definierar vad som utgör en manipulationsanordning (defeat device)?

1-2 Kan ett program som ingår i motorkontrollenheten eller mer generellt styr motorkontrollenheten anses vara en del av en konstruktion i den mening som avses i den artikeln?

2)    Tolkning av begreppet ”systemet för kontroll av utsläpp”

2-1 Vad omfattar begreppet ”systemet för kontroll av utsläpp” i artikel 3.10 i förordning (EG) nr 715/2007, vilket definierar vad som utgör en manipulationsanordning (defeat device)?

2-2 Inbegriper systemet för kontroll av utsläpp endast tekniker och strategier som avser att behandla och minska utsläpp (bland annat av kväveoxid) efter det att utsläppen bildats eller inbegriper det även tekniker och strategier som gör det möjligt att begränsa bildandet av utsläpp vid källan, såsom EGR-tekniken?

3)    Tolkning av begreppet manipulationsanordning (defeat device)

3-1 Utgör en anordning som registrerar varje parameter under genomförandet av de typgodkännandeförfaranden som är föreskrivna i förordning (EG) nr 715/2007, i syfte att under genomförandet av nämnda förfaranden öka funktionen hos någon del av systemet för kontroll av utsläpp och därigenom få fordonet typgodkänt, en manipulationsanordning (defeat device) [Orig. s. 20] i den mening som avses i artikel 3-10° i förordning (EG) nr 715/2007?

3-2 Om den frågan ska besvaras jakande är en sådan manipulationsanordning (defeat device) förbjuden enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007?

3-3 Kan en sådan i fråga 3-1 beskriven anordning kvalificeras som ”manipulationsanordning” om aktiveringen av den ökade funktionen hos systemet för kontroll av utsläpp sker inte endast vid typgodkännandeförfaranden, utan också sporadiskt när vid normal körning de exakta förutsättningarna för att öka funktionen hos systemet för kontroll av utsläpp registreras?

4)    Tolkning av undantagen i artikel 5

4-1 Vad omfattar de tre undantagen i artikel 5.2 i kapitel 2 i förordning (EG) nr 715/2007?

4-2 Kan ett av de tre skäl som är angivna i artikel 5.2 innebära att förbudet mot en manipulationsanordning (defeat device), vilken specifikt vid typgodkännandeförfaranden aktiverar eller ökar funktionen hos någon del av systemet för kontroll av utsläpp, inte ska tillämpas?

4-3 : Kan ett långsammare åldrande eller en långsammare igensättning av motorn ingå bland de tvingande skäl hänförliga till att ”skydda motorn mot skador eller olyckor” eller för att ”garantera säker körning” motivera förekomsten av en defeat device i den mening som avses i artikel 5.2 a?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, s. 1).