Language of document :

Преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Литва), постъпило на 20 декември 2018 г. — AAS BALTA/UAB GRIFS AG

(Дело C-803/18)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: AAS BALTA

Друга страна в касационното производство: UAB GRIFS AG

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 15, параграф 5 и член 16, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела да се разбират в смисъл, че при застраховка „големи рискове“ споразумение за предоставяне на компетентност, включено в застрахователния договор между притежателя на полицата и застрахователя, може да се противопостави на застраховано по този договор лице, което не се е съгласило изрично с тази клауза и което обичайно пребивава или е установено в държава членка, различна от тази на притежателя на полицата и на застрахователя?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).