Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 20. prosince 2018 – AAS „BALTA“ v. UAB „GRIFS AG“

(Věc C-803/18)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasační stížnosti: AAS „BALTA“

Další účastnice řízení o kasační stížnosti: UAB „GRIFS AG“

Předběžná otázka

Je nutno čl. 15 odst. 5 a čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/20121 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vykládat tak, že v případě pojištění velkého rizika se lze ujednání o příslušnosti obsaženého v pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem dovolávat vůči osobě pojištěné na základě této smlouvy, která s tímto ujednáním nevyjádřila výslovný souhlas a která má obvyklý pobyt nebo sídlo v členském státě odlišném od státu pojistníka a pojistitele?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).