Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. decembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – AAS “BALTA”/UAB “GRIFS AG”

(Lieta C-803/18)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: AAS “BALTA”

Otra puse kasācijas tiesvedībā: UAB “GRIFS AG”

Prejudiciālais jautājums

1.    Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 1 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 15. panta 5. punkts un 16. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka liela riska apdrošināšanas gadījumā vienošanos par jurisdikcijas piešķiršanu, kas iekļauta apdrošināšanas līgumā, kurš noslēgts starp apdrošinājuma ņēmēju un apdrošinātāju, var kā saistošu attiecināt uz personu, kas ir apdrošināta saskaņā ar šo līgumu un kas minēto vienošanos nav noteikti parakstījusi, un kas pastāvīgi dzīvo vai ir reģistrēta citā, nevis apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātāja dalībvalstī?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).