Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 20 grudnia 2018 r. – AAS BALTA / UAB GRIFS AG

(Sprawa C-803/18)

Język postępowania: litewski

Sąd odsyłający

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Strony w postępowaniu głównym

Wnosząca kasację: AAS BALTA

Druga strona postępowania: UAB GRIFS AG

Pytania prejudycjalne

Czy wykładni art. 15 ust. 5 i art. 16 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/20121 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy dokonywać w ten sposób, że w wypadku ubezpieczenia o wielkim ryzyku klauzula jurysdykcyjna przewidziana w zawartej przez ubezpieczającego i ubezpieczyciela umowie ubezpieczenia jest skuteczna wobec ubezpieczonego z tytułu tej umowy, który nie zgodził się wyraźnie na tę klauzulę i który ma miejsce zwykłego pobytu w państwie innym niż państwo ubezpieczającego i ubezpieczyciela?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. L 351, s. 1).