Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 20. decembra 2018 – AAS BALTA/UAB GRIFS AG

(vec C-803/18)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: AAS BALTA

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: UAB GRIFS AG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 15 bod 5 a článok 16 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/20121 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať v tom zmysle, že v prípade poistenia veľkého rizika je možné uplatniť dohodu o voľbe právomoci zakotvenú v poistnej zmluve uzatvorenej medzi poistníkom a poistiteľom voči osobe poistenej v rámci uvedenej zmluvy, ktorá túto doložku výslovne neuzatvorila a má obvyklý pobyt alebo je usadená v inom členskom štáte, než je štát poistníka a poistiteľa?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).