Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 20 december 2018 – AAS BALTA mot UAB GRIFS AG

(Mål C-803/18)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parter i det nationella målet

Klagande: AAS BALTA

Motpart: UAB GRIFS AG

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 15.5 och 16.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/20121 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tolkas på så sätt att, i samband med en försäkring avseende stora risker, en överenskommelse om behörig domstol i det avtal som har ingåtts mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren kan göras gällande mot en person som är försäkrad enligt detta avtal och inte uttryckligen har samtyckt till denna klausul och som har sin vanliga vistelseort eller är etablerad i en annan medlemsstat än försäkringstagarens och försäkringsgivarens medlemsstat?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).