Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Erding (Германия), постъпило на 10 декември 2018 г. — U.B. и T.V./Eurowings GmbH

(Дело C-776/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Erding

Страни в главното производство

Ищци: U.B., T.V.

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициален въпрос

Трябва ли в случай на отмяна съгласно член 5 от Регламент (ЕО) 261/20041 да се счита, че е налице предложение за премаршрутиране, което позволява на пътниците да достигнат крайния си пункт на пристигане по-малко от два часа след времето за пристигане по разписание, и в случаите, когато се извършва заместващ превоз до летище, различно от упоменатото в потвърждението за резервация, ако това летище се намира в същия регион?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).