Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Erding (Niemcy) w dniu 10 grudnia 2018 r. – U.B. i T.V. / Eurowings GmbH

(Sprawa C-776/18)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Erding

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: U.B., T.V.

Strona pozwana: Eurowings GmbH

Pytanie prejudycjalne

Czy w przypadku odwołania zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 261/20041 należy również wówczas przyjąć, że ma miejsce oferta dotycząca zmiany planu podróży, która umożliwia pasażerom dotarcie do miejsca docelowego nie później niż dwie godziny po planowym czasie przylotu, gdy przewóz zastępczy jest przeprowadzony na lotnisko inne niż wskazane w potwierdzeniu rezerwacji, jeżeli znajduje się ono w tym samym regionie?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91; Dz.U. 2004, L 46, s. 1.