Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Erding (Nemecko) 10. decembra 2018 – U. B. a T. V./Eurowings GmbH

(vec C-776/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Erding

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: U. B. a T. V.

Žalovaná: Eurowings GmbH

Prejudiciálna otázka

V prípade zrušenia podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 261/20041 predstavuje ponuku presmerovania, ktorá umožní cestujúcim dostať sa na cieľové miesto maximálne dve hodiny po plánovanom čase príletu, aj poskytnutie náhradnej dopravy na iné letisko ako je uvedené v potvrdení rezervácie, ak sa toto letisko nachádza v tom istom regióne?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).