Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Erding (Tyskland) den 10 december 2018 – U.B. och T.V. mot Eurowings GmbH

(Mål C-776/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Erding

Parter i det nationella målet

Klagande: U.B., T.V.

Motpart: Eurowings GmbH

Tolkningsfråga

Ska det vid en inställd flygning enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 261/20041 anses att passageraren erbjuds ombokning så att denne kan nå sin slutliga bestämmelseort senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden även för det fall att ersättningstransporten går till en annan flygplats än den som anges i bokningsbekräftelsen, när denna ligger i samma region?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).