Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Люксембург), постъпило на 19 декември 2018 г. — EU/Caisse pour l'avenir des enfants

(Дело C-801/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Страни в главното производство

Жалбоподател: EU

Ответник: Caisse pour l'avenir des enfants

Преюдициални въпроси

Задължени ли са компетентните органи за социална сигурност в една държава членка (в случая Касата за бъдещето на децата в Люксембург) в съответствие с общностните си задължения, произтичащи от член 45 ДФЕС, от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки1 , както и от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност2 , и по-специално от член 4 от него, да изплащат семейни обезщетения на гражданин на друга държава членка, когато при същите условия за предоставяне на тези добавки въпросните компетентни органи признават по силата на двустранна международна спогодба, сключена между първата държава членка (Люксембург) и трета страна (Бразилия), правото на семейни обезщетения на собствените си граждани и пребиваващи лица?

При утвърдителен отговор и ако принципът, възприет в съдебната практика, установена с решение Gottardo3 , се разпростре и във връзка със семейните обезщетения, би ли могъл компетентният орган в областта на социалната сигурност, и по-специално в областта на семейните обезщетения, в случая Касата за бъдещето на децата, националната институция за семейните обезщетения на Великото херцогство Люксембург, да представи обективна обосновка, основаваща се на съображения, свързани с изключително големите финансови и административни тежести на съответната администрация, за да оправдае неравното третиране между гражданите на договарящите страни (по съответната двустранна спогодба) и други граждани на държави — членки на Европейския съюз?

____________

1     Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г., стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).

2     ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82.

3     Решение от 15 януари 2002 г., , C-55/00, EU:C:2002:16.